Budowa trzech miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) była dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2017-2018, a całkowita wartość projektu wyniosła ostatecznie 8.247.348,77 zł, z dofinansowaniem na poziomie 5 703 492,24 zł (Fundusz Spójności).

Dzięki unijnemu wsparciu Miasto wybudowało trzy miejskie PSZOK-i:

Do PSZOK-ów mieszkańcy mogą dostarczać powstające w ich gospodarstwach domowych selektywnie zbierane odpady komunalne (kilkanaście frakcji), z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, metali oraz odpadów zawierających azbest. Punkty będą otwarte sześć dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach 8.00-20.00.

Odpady dostarczone na teren punktów będą tam czasowo magazynowane, po czym zostaną przetransportowane do dalszego przetwarzania – w pierwszej kolejności ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami.

Elementem projektu jest także utworzenie salki edukacyjnej przy ul. Inwalidów, która będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć edukacyjnych głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Na terenie projektowanych PSZOK planuje się również utworzenie pomieszczeń na przedmioty do ponownego użycia. Zepsute przedmioty dostarczone przez mieszkańców Bydgoszczy, po naprawie, będą mogły zostać ponownie wykorzystane.