Wykonawca generalny: KONTBUD Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 2.100.000,00 zł
Data podpisania umowy: 26.10.2017 r.
Data uzyskania pozwolenia na budowę 22.05.2018 r.
Data przekazania terenu budowy:  28.05.2018 r.

 

Raport nr 3
W okresie od 25 września do 29 października 2018 r.
Wykonano następujące prace:

– montaż wagi oraz wykonanie fundamentu pod szlaban,
– podbudowę pod placem oraz drogą dojazdową,
– prace związane z siecią wodociągową, odcinek od placu do studni wodomierzowej,
– prace związane z siecią kanalizacji sanitarnej, odcinek od placu do studni S1
– prace związane z instalacją kanalizacji deszczowej (montaż odpowietrznika zbiornika, separatora)
– osadzenie prefabrykatów fundamentów pod lampy oświetleniowe w obrębie placu.

Raport nr 2
W okresie od 28 sierpnia do 24 września 2018 r.

Wykonano następujące prace:
– wycinka drzew i krzewów, karczowanie w obrębie drogi dojazdowej do placu,
– wykonanie robót elektrycznych ziemnych w obrębie placu,
– wykonanie stóp fundamentowych pod wiatę stalową,
– osadzenie krawężników z trzech stron placu,
– dogęszczenie istniejącego gruntu, wykonanie podbudowy pod placem,
– przygotowanie podłoża pod wagę, wyprowadzenie odwodnienia wagi,
– wykonanie chudego betonu.

edf
edf
edf
edf
edf
edf

 

Raport nr 1
W okresie od 29 czerwca do 28 sierpnia 2018 r. wykonano następujące prace:

– organizacja placu budowy
– wykonanie ogrodzenia
– wycinka drzew i krzewów, karczowanie
– odhumusowanie terenu robót
– korytowanie
– wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej (obsadzenie studni, wpustów ulicznych, skrzynek rozsączających z orurowaniem, zasypanie i zagęszczenie)
– wykonanie instalacji wodnej dookoła placu