Wykonawca generalny: BUDIMEX BUDOWNICTWO Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 1.899.871,65 zł
Data podpisania umowy: 26.10.2017 r.
Data uzyskania pozwolenia na budowę
Data przekazania terenu budowy: 6.08.2018 r.


Raport nr 1
stan na 31.08.2018 r.

Dotychczas wykonane prace

Organizacja zaplecza Wykonawcy
• Ogrodzenie terenu robót
• Odhumusowanie terenu robót
• Wykonanie ław fundamentowych wiaty
• Roboty wod-kan w zakresie instalacji kanalizacji deszczowej – montaż studni SD2, SD3,SD3a, SD4 wraz z łączącymi je rurociągami;
• Montaż separatora
• Montaż wpustów Wp1, Wp2 ;
• Montaż instalacji wodociągowej do K3,
• Montaż rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na terenie placu PSZOK

Zakres planowanych robót do wykonania w kolejnym okresie sprawozdawczym (wrzesień 2018r.) :
• Montaż fundamentów wagi samochodowej
• Zasypki fundamentów wiaty
• Roboty ziemne – budowa nasypów
• Podbudowy – wykonanie stabilizacji gr. 20 cm
• Wykonanie przyłącza wody
• Wykonanie przyłącza sanitarnego – kontynuacja odcinka tłocznego i wykonanie odcinkagrawitacyjnego
• Montaż wpustów Wp3 i Wp4
• Montaż instalacji wodociągowej do K1
• Montaż zbiornika pompowni wód deszczowych i zbiornika pompowni ścieków sanitarnych
• Montaż zbiornika retencyjnego ze skrzynek rozsączających
• Roboty elektryczne – ziemne