Wpisz szukaną frazę


Sanitrans

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Sanitrans Ryszard Wolski

86-005 Białe Błota, ul. Barycka 50

tel.: 052 381-41-24

Odbierane odpady:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 • odpady wielkogabarytowe 
 • papier i tektura 
 • szkło 
 • odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 • leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 • leki przeterminowane
 • baterie i akumulatory
 • odzież 
 • tekstylia 
 • rozpuszczalniki 
 • kwasy
 • alkalia 
 • odczynniki fotograficzne
 • środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo  toksychne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 • urządzenia zawierające freon 
 • oleje i tłuszcze jadalne  
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne 
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne 
 • tworzywa sztuczne 
 • metale 
 • odpady zmiotek wentylacyjnych 
 • środki ochrony roślin 
 • inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 
 • odpady ulegające biodegradacji 
 • gleba i ziemia, w tym kamienie 
 • inne odpady nieulegające biodegradacji
 • odpady z targowisk
 • odpady z czyszczenia ulic i placów 
 • szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
 • odpady ze studzienek kanalizacyjnych 
 • odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

cofnij drukuj poleć

 

Copyright © 2009 Urząd Miasta Bydgoszczy. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Talem Technologies - Pozycjonowanie stron