Obowiązki właścicieli nieruchomości

  1. Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
  2. W przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
  3. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
  4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania podczas kontroli opróżnianie zbiorników bezodpływowych poprzez posiadanie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych dowodów płacenia za te usługi.
  5. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych i osadów. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna być określona jako iloraz średniego rocznego zużycia wody i pojemności zbiornika bezodpływowego i odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, z późn. zm.).
  • Uchwała nr XXXV/722/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2012r., poz. 3456, z późn. zm.).