Podmiot odbierający odpady komunalne i/lub nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. Obowiązek składnia sprawozdań istnieje od stycznia 2012r. Sprawozdanie jest przekazywane Prezydentowi Miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego sprawozdanie dotyczy.
Sprawozdanie z odebranych odpadów komunalnych  zawiera:

1. Informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
2. Informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

  • przekazanych do składowania na składowisku odpadów,
  • nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania,
  • liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne,
  • wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.

Sprawozdanie z odebranych nieczystości ciekłych zawiera:

1. Informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy,
2. Informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem  stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe,
3. Liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który:

  • przekazuje nierzetelne sprawozdanie kwartalne – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5.000 zł,
  • przekazuje sprawozdanie kwartalne po terminie – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

 

Wzory sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi dostępne w załącznikach 1-4 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r.

Wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne