1. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie przyjmowania deklaracji, w.siedzibie Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi ul. Wojska Polskiego 65 w godz.:

poniedziałek, środa, czwartek: 08.00 – 16.00,
wtorek: 08.00 – 18.00,
piątek: 8.00 – 14.00,

lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

2. Uiszczenie opłaty na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 20 dnia następnego miesiąca,

3. Prowadzenie selektywnej zbiórki, zgodnie za zasadami obowiązujacymi w Bydgoszczy. W szczególności selektywnie należy zbierać:

  • szkło,
  • metal, tworzywa sztuczne oraz papier i tekturę,
  • odpady niebezpieczne, w tym zużyte baterie i akumulatory,
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • odpady remontowe i wielkogabarytowe.

4. Utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości poprzez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z.powierzchni nieruchomości służących do użytku publicznego.

Zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów