W zamian za opłatę, uiszczaną przez właściciela nieruchomości, Miasto Bydgoszcz od 1 lipca 2013 r. świadczy następujące usługi:

Rodzaje odpadów Częstotliwość odbioru
Zabudowa jednorodzinna
odpady zmieszane co 14 dni
odpady zielone co 7 dni w okresie od 15 kwietnia do 31 października,

co 14 dni w okresie od 1 listopada do 15 grudnia

papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe co 28 dni
szkło co 28 dni
budowlane i rozbiórkowe raz w roku na gospodarstwo domowe – 1 m3
odpady wielkogabarytowe raz na miesiąc – zgodnie z harmonogramem
Zabudowa wielorodzinna
odpady zmieszane co 7 dni
odpady zielone nie więcej niż 15 razy w ciągu roku kalendarzowego w terminie od 15 kwietnia do 15 grudnia,
papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe co 28 dni
szkło co 28 dni
budowlane i rozbiórkowe raz w roku na gospodarstwo domowe – 1 m3
odpady wielkogabarytowe raz na miesiąc – zgodnie z harmonogramem
Ogródki działkowe
odpady zmieszane nie rzadziej niż co 14 dni
odpady zielone co 7 dni w okresie od 15 kwietnia do 31 października,

co 14 dni w okresie od 1 listopada do 15 grudnia

papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe co 28 dni
szkło co 28 dni
odpady wielkogabarytowe raz na miesiąc – zgodnie z harmonogramem w okresie od 15 marca do 31 października
Targowiska
odpady zmieszane nie rzadziej niż co 7 dni
odpady zielone nie rzadziej niż co 7 dni
papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe nie rzadziej niż co 28 dni
szkło nie rzadziej niż co 28 dni
Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe
odpady zmieszane nie rzadziej niż co 14 dni
papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe nie rzadziej niż co 28 dni
szkło nie rzadziej niż co 28 dni

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Bydgoszcz:

– wyposaża nieruchomości w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych,

– zapewnia utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 

UWAGA:

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielom domów jednorodzinnych przysługują żółte i zielone worki na odpady segregowane (papier, metale, tworzywa sztuczne oraz szkło) Co istotne – nie istnieje limit na ilość wydawanych worków. Ile worków oddajesz – tyle otrzymujesz.

Do gromadzenia odpadów zielonych właściciele nieruchomości jednorodzinnych otrzymują pojemnik o pojemności 240 l na gospodarstwo domowe. W przypadku gdy odpady zielone nie zmieszczą się w pojemniku można je wystawiać we własnych workach.Należy pamiętać aby konieczność obsługi nieruchomości w zakresie odbioru opadów zielonych zgłosić np. telefonicznie lub elektronicznie przedsiębiorcy odpowiadającemu za odbiór odpadów w danym sektorze  – 1 raz przed sezonem odbierania.

Nieruchomości wielorodzinne są wyposażane w pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych i segregowanych ale mieszkańcy nie otrzymują dodatkowo worków do gromadzenia odpadów segregowanych.

Nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady wyposażamy w pojemniki do odpadów zmieszanych i segregowanych (w ramach jednej opłaty).

 

ZASADY ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W BYDGOSZCZY: 

Zabudowa jednorodzinna:

Pojemniki/worki ze zgromadzonymi odpadami należy wystawiać przed nieruchomość lub w miejscu zbierania odpadów dostępnym dla przedsiębiorcy obsługującego dany sektor, bez konieczności wejścia na teren posesji, przy drodze umożliwiającej dojazd pojazdu odbierającego odpady.

 

Zabudowa wielorodzinna:

Pojemniki/worki z odpadami należy gromadzić w miejscu do tego wskazanym i w dniu odbioru odpadów pozostawić otwarte bramy i wiaty śmietnikowe z pojemnikami/workami. Administratorzy nieruchomości wielorodzinnych mogą także przekazać przedsiębiorcy odpowiedzialnemu za odbiór odpadów w danym sektorze po dwa komplety kluczy/pilotów do bram.

W przypadku, gdy odbiór odpadów z nieruchomości jest utrudniony (np. przez schody, usytuowanie worków w podziemnych garażach lub piwnicy), zapełnione pojemniki/worki należy wystawić przed nieruchomość przy drodze umożliwiającej dojazd pojazdu odbierającego odpady.

 

Odbiór odpadów komunalnych dopuszczalny jest codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godzinach od 6.00 do 21.00, zatem pojemniki/worki gotowe do odbioru Mieszkańcy Bydgoszczy winni wystawić przed nieruchomość do godziny 6:00 w dniu odbioru odpadów komunalnych.

Odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony do odbioru należy wystawiać w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do godziny 6:00 w dniu odbioru odpadów komunalnych.