Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – sprzęt (urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) stanowiący odpad.

Przykładowe zestawienie grup i rodzajów sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykorzystywanego w gospodarstwach domowych:

Grupa Rodzaj 
wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
chłodziarki, zamrażarki, pralki, zmywarki, urządzenia kuchenne, w tym kuchenki, grzejniki elektryczne, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, urządzenia klimatyczne, elektryczne urządzenia grzejne
małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowegoodkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, wagi, zegary, młynki do kawy, suszarki do włosów, golarki, elektryczne szczoteczki do zębów
sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjnykomputery osobiste stacjonarne, laptopy, monitory, drukarki, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, mysz, klawiatura, telefony
sprzęt audiowizualnyradia, telewizory, kamery, sprzęt hi-fi , sprzęt video, instrumenty muzyczne
sprzęt oświetleniowyliniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne 
narzędzia elektryczne i elektroniczne wiertarki, piły, maszyny do szycia, narzędzia do koszenia trawy
zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowykolejki elektryczne lub tory wyścigowe, kieszonkowe konsole do gier video, sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi
przyrządy do nadzoru i kontroliczujniki dymu, termostaty, regulatory ciepła, urządzenia pomiarowe, ważące lub do nastawu używane w gospodarstwach domowych

Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. 

Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami oraz demontażu zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania!

Uprawnionym do zbierania zużytego sprzętu może być

  • przedsiębiorca wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • prowadzący punkt serwisowy,
  • sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy,
  • prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania.

Odbiorem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powstającego w gospodarstwach domowych na terenie Miasta Bydgoszczy, raz w miesiącu, zajmują się przedsiębiorcy odpowiadający za odbieranie odpadów komunalnych w danym sektorze (Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o., PUK Corimp Sp. z o.o., MKUO ProNatura Sp. z o.o.), zgodnie z przyjętym harmonogramem odbiorów odpadów komunalnych.

Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych bez pobierania opłat, z zastrzeżeniem, że:

  • sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju;
  • prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.

Odpady w postaci sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbieramy bezpłatnie od mieszkańców Bydgoszczy oraz od użytkowników ogródków działkowych (innych nieruchomości niezamieszkałych w tym zakresie nie obsługujemy).

Mieszkańcy Bydgoszczy mogą przekazać wytworzone na terenie gospodarstw domowych odpady wielkogabarytowe w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób następujący:

a) przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranemu przez Miasto Bydgoszcz do obsługi danego sektora; odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów;

Odpady wielkogabarytowe należy wystawiać do odbioru od godziny 19.00 w dniu poprzedzającym odbiór odpadów do godziny 6.00 w dniu odbioru odpadów. Odpady należy wystawić przed granice nieruchomości lub w przypadku zabudowy wielorodzinnej, przy wiacie śmietnikowej.

b) do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych utworzonych na terenie Miasta Bydgoszczy przy:

  • ul. Inwalidów 45 (Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o.),
  • ul. Smoleńskiej 154 wjazd od Nowotoruńskiej (PUK Corimp Sp. z o.o.),
  • ul. Podmiejskiej 4 (Zakład Gospodarki Odpadami „GREEN” Sp. z o.o.).

Punkty są czynne codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Szczegóły tutaj

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także oddać w punktach zbiórki zużytego sprzętu położonych na terenie miasta Bydgoszczy, których lokalizacje podano poniżej:

FirmaSiedziba firmyAdres punktu
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Corimp” Spółka z o.o.ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

Bydgoszcz

ul. Smoleńska 154 (wjazd od Nowotoruńskiej) 

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.ul. Prądocińska 28

85-893 Bydgoszcz

Bydgoszcz

ul. Prądocińska 28

„Remondis Bydgoszcz” Sp. z o.o.ul. Inwalidów 45

85-749 Bydgoszcz

Bydgoszcz

ul. Inwalidów 45  

Scholz Polska Sp. z o.o.ul. Dąbrowska 73

42-504 Będzin

Bydgoszcz

ul. Smoleńska 41

MRJ METAL RECYCLING Sp. z o.o.ul. Starotoruńska 5

87-100 Toruń

 85-825 Bydgoszcz

ul. Wojska Polskiego 65

TELEPLAN Polska Sp. z o.o.ul. Przemysłowa 8

85-758 Bydgoszcz

ul. Przemysłowa 8

85-758 Bydgoszcz

 PCB TECH Sp. z o.o.ul. Toruńska 304

85-880 Bydgoszcz

ul. Toruńska 304

85-880 Bydgoszcz