– PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2014 – 2020+

Aktualizacja „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bydgoszczy na lata 2014 – 2020+” została przeprowadzona w okresie kwiecień – czerwiec 2016 roku. Zakres aktualizacji objął przede wszystkim zadania planowane do realizacji oraz aspekty organizacyjne i finansowe PGN. Ponadto dokonano weryfikacji dokumentu z uwagi na nowe wymagania prawne, w szczególności zapisy Programu ochrony powietrza przyjętego w 2016 roku dla strefy aglomeracja bydgoska.

Plan działań na rzecz zrównoważonej energii – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Bydgoszczy na lata 2014 – 2020+ wykonano w 2015 r. na podstawie umowy nr EM/3/2014. Dokument ten został opracowany zgodnie ze Szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi struktury planu gospodarki niskoemisyjnej, w ramach działania 9.3 konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej – PGN.

PGN_BYDGOSZCZ_Aktualizacja_2016
Zalacznik_1_PGN_Bydgoszcz_-_aktualizacja_2016
Zalacznik_2_PGN_Bydgoszcz_-_aktualizacja_2016
Zalacznik_3_PGN_Bydgoszcz_-_aktualizacja_2016
Zalaczniki_HRF_PGN_Bydgoszcz_aktualizacja_2016