Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. 2012.1059) obowiązkiem gminy  jest opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.  Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Obowiązujące „Założenia do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025r.” przyjęte uchwałą nr XVI/282/11 Rady Miasta  Bydgoszczy z dnia 26 października 2011r.  stanowią drugą edycję  „Założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło”  przyjętego uchwałą nr XXII/652/2000 Rady Miasta  Bydgoszczy z dnia 29 marca 2000r. oraz „Założeń do planu zaopatrzenia miasta Bydgoszczy e energię elektryczną i paliwa gazowe do 2010r” przyjętych uchwałą nr LIII/1701/02  Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2002r.

Z uwagi na objętość tekstową dokument udostępniony jest w dwóch częściach.