Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Miasto Bydgoszcz informuje o osiągniętych w roku 2012 poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0,21% masy odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do masy odpadów tego rodzaju wytworzonych w 1995 r.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 10,29% masy odpadów poddanych recyklingowi lub przygotowanych do ponownego użycia w stosunku do masy tego rodzaju odpadów wytworzonych w roku 2012.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 85,05% masy odpadów poddanych recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia lub poddanych odzyskowi innymi metodami w stosunku masy tego rodzaju odpadów wytworzonych w roku 2012.