Formularze do pobrania

Obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Informacje ogólne

  1. właściciel budynku jednorodzinnego,
  2. właściciel budynku wielorodzinnego (w przypadku budynku wielolokalowego, w którym ustanawiono odrębną własność lokalu, w imieniu wszystkich lokatorów deklarację składa wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa),
  3. właściciel nieruchomości niezamieszkanej, na której powstają odpady komunalne

Deklarację można składać w siedzibie Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy w Punkcie Przyjmowania Deklaracji, ul. Wojska Polskiego 65, pok. 163, w godz.:

poniedziałek, środa, czwartek: 08.00 – 16.00,

wtorek: 08.00 – 18.00,
piątek: 08.00 – 14.00,

lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

lub elektronicznie za pomocą platformy ePUAP.

W przypadku zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia tych zdarzeń.

W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Prezydent Miasta określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Prezydent Miasta określi, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty.

Szczegółowe informacje w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:
801-055-404,
52 58-58-035,
52 58-59-219,
52 58-59-295,
52 58-59-296,
52 58-59-201,
52 58-59-206,
52 58-59-207.