Formularze Deklaracji oraz Załączniki do deklaracji obowiązujące

od 1 stycznia 2016 r.

 

Wersje do wypełnienia ręcznego

Nieruchomości zamieszkane (DO-1)Nieruchomości niezamieszkane (DO-2)Nieruchomości mieszane (DO-3)
do-1do-2do-3
Targowiska (DO-4)Domki letniskowe (DO-5)Zgłoszenie odbioru
lub zmian częstotliwości odbioru
odpadów komunalnych dla
nieruchomości niezamieszkanych
(ZG-1)
do-4do-5zg-1
Załącznik A-ZZałącznik DO-A – spółki cywilne
a-zdo-a
Pełnomocnictwa
Do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowejDo podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznejZawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
Do podpisywania deklaracji skladanej w postaci papierowejDo podpisywania deklaracji skladanej za pomoca srodkow komunikacji elektronicznejZawiadomienie o zmianie lub odwolaniu pelnomocnictwa do podpisywania deklaracji skladanej w postaci papierowej
Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznejPełnomocnictwo ogólne
Zawiadomienie o zmianie lub odwolaniu pelnomocnictwa do podpisywania deklaracji skladanej za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej

 Wersje do wypełnienia komputerowego

 

UWAGA!!!

Z uwagi na problemy z polskimi znakami diakrytycznymi przy wypełnianiu formularzy PDF otwartych w oknie przeglądarki internetowej zalecane jest zapisanie plików na komputerze i otworzenie w darmowym programie Adobe Reader (aktualne wersje do pobrania tutaj).

 

Nieruchomości zamieszkane (DO-1)Nieruchomości niezamieszkane (DO-2)Nieruchomości mieszane (DO-3)
Targowiska (DO-4)Domki letniskowe (DO-5)Zgłoszenie odbioru
lub zmian częstotliwości odbioru
odpadów komunalnych dla
nieruchomości niezamieszkanych
(ZG-1)
Załącznik A-ZZałącznik DO-A – spółki cywilneOświadczenie powiadomienia sms-mailFormularze Deklaracji obowiązujące

do 31 grudnia 2015 r.

Nieruchomości zamieszkane (DO-1)Nieruchomości niezamieszkane (DO-2)Nieruchomości mieszane (DO-3)

 

Wypełnione wzory deklaracji

Nieruchomości zamieszkane (DO-1)Nieruchomości niezamieszkane (DO-2)Nieruchomości mieszane (DO-3)

 

Deklaracje – do edycji

Nieruchomości zamieszkane (DO-1)Nieruchomości niezamieszkane (DO-2)Nieruchomości mieszane (DO-3)

Zgłoszenie odbioru lub zmian częstotliwości odbioru odpadów komunalnych
dla nieruchomości niezamieszkanych (ZG-1) – do edycji


Do złożenia deklaracji obowiązany jest:

  1. właściciel budynku jednorodzinnego,
  2. właściciel budynku wielorodzinnego (w przypadku budynku wielolokalowego, w którym ustanawiono odrębną własność lokalu, w imieniu wszystkich lokatorów deklarację składa wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa),
  3. właściciel nieruchomości niezamieszkanej, na której powstają odpady komunalne.

Deklarację można składać w siedzibie Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy w Punkcie Przyjmowania Deklaracji, ul. Wojska Polskiego 65, pok. 163, w godz.:

poniedziałek, środa, czwartek: 08.00 – 16.00,

wtorek: 08.00 – 18.00,
piątek: 08.00 – 14.00,

lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

lub elektronicznie za pomocą platformy ePUAP.

W przypadku zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia tych zdarzeń.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Prezydent Miasta określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Prezydent Miasta określi, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty.

Szczegółowe informacje w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:
801-055-404,
52 58-58-035,
52 58-59-219,
52 58-59-295,
52 58-59-296,
52 58-59-201,
52 58-59-206,
52 58-59-207.