Formularze do pobrania

 

Obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. do odwołania

Obowiązujące od 25 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Obowiązujące od 1 września 2017r. do 24 września 2019r.

Obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Obowiązujące od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.

Informacje ogólne

 1. właściciel budynku jednorodzinnego,
 2. właściciel budynku wielorodzinnego (w przypadku budynku wielolokalowego, w którym ustanawiono odrębną własność lokalu, w imieniu wszystkich lokatorów deklarację składa wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa),
 3. właściciel nieruchomości niezamieszkanej, na której powstają odpady komunalne

Deklarację można składać w siedzibie Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy w Punkcie Przyjmowania Deklaracji, ul. Wojska Polskiego 65, pok. 163, w godz.:

poniedziałek, środa, czwartek: 08.00 – 16.00,

wtorek: 08.00 – 18.00,
piątek: 08.00 – 14.00,

lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

lub elektronicznie za pomocą platformy ePUAP.

W przypadku zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia tych zdarzeń.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Prezydent Miasta określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Prezydent Miasta określi, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty.

Szczegółowe informacje w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:
801-055-404,
52 58-58-035,
52 58-59-219,
52 58-59-295,
52 58-59-296,
52 58-59-201,
52 58-59-206,
52 58-59-207.

(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  Art. 6 ust.1 lit. c, RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz

 1. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:

iod@um.bydgoszcz.pl

lub pisemnie na adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
 2. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
 3. Nie podanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
 4. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania , podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
  1. Dostępu do swoich danych osobowych.
  2. Poprawiania swoich danych osobowych.
  3. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
   1. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
   2. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.