1. Objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
  2. Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
  3. Ustanawianie selektywnego zbieranie odpadów komunalnych obejmujących co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,
  4. Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  5. Dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
  6. Zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują  mieszkańcy, jak również tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  7. Zorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych, albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów,
  8. Zawieranie umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranym  w drodze przetargu,
  9. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  10. Prowadzenie kampanii informacyjnej na temat nowych praw i obowiązków właścicieli nieruchomości,
  11. Prowadzenie  rejestru działalności regulowanej.

Gmina ma obowiązek do 31 grudnia 2020r. osiągnąć odpowiedni poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, lub odzysku innymi metodami.

RokPoziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
201220132014201520162017201820192020
Papier, metal,
tworzywa sztuczne,
szkło
101214161820304050
Inne niż niebezpieczne
odpady budowlane
i rozbiórkowe
303638404245506070

wykres1

Do 16 lipca 2020r. ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

RokPoziomy redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji [%]
201220132014201520162017201820192020
Redukcja składowania
odpadów ulegających
biodegradacji
705050504545404035

wykres2

Poziomy odzysku i recyklingu: