Wśród odpadów niebezpiecznych mogących powstać w gospodarstwach domowych możemy wymienić:

 • rozpuszczalniki,
 • kwasy,
 • alkalia,
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznej lub nimi zanieczyszczone,
 • oleje i tłuszcze inne niż jadalne (np. samochodowe),
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.

Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych należy zbierać oddzielnie !

Odpadów niebezpiecznych nie wolno wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne !

 

Selektywnie zebrane odpady niebezpieczne mieszkańcy Bydgoszczy zobowiązani są przekazać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy przy:

 •  ul. Inwalidów 45 (Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o.),
 • ul. Smoleńskiej 154 wjazd od Nowotoruńskiej (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o.),
 • ul. Podmiejskiej 4 (Zakład Gospodarki Odpadami „GREEN” Sp. z o.o.).

Punkty są czynne codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych.

Dlaczego odpadów niebezpiecznych nie wolno wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne, tylko przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ?

Odpady niebezpieczne stwarzają zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. W przypadku wrzucenia odpadów niebezpiecznych do pojemnika na zmieszane odpady komunalne nie będzie możliwe oddzielenie ich od pozostałych odpadów, ponadto istnieje możliwość zajścia niekontrolowanych reakcji chemicznych między niektórymi odpadami. Z tych powodów wymagane jest dostarczenie przez mieszkańców selektywnie zebranych odpadów niebezpiecznych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W PSZOKach poszczególne rodzaje odpadów zbierane są w oddzielnych opisanych pojemnikach, umieszczonych w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich, zadaszonych i wyposażonych w szczelną posadzkę. Zebrane selektywnie odpady niebezpieczne przekazywane są do uprawnionych podmiotów celem ich unieszkodliwienia w kontrolowanych warunkach. Tylko w ten sposób możliwe jest bezpieczne pozbycie się odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych.