Aktualizacja deklaracji za odpady komunalne. Ważna informacja!

Wielu bydgoszczan przyjęło w ostatnim czasie pod swój dach uchodźców z Ukrainy. Zwiększona liczba domowników wiąże się z koniecznością złożenia nowej deklaracji za odpady komunalne.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje odstępstwa od obowiązku zgłoszenia zmiany mającej wpływ na wysokość opłaty, w tym konieczności zgłoszenia np. zmiany liczby osób zamieszkujących.

Przypomnijmy, iż koszt odbioru odpadów komunalnych wynosi w Bydgoszczy 21 zł za miesiąc. Można go pokryć z dofinansowania udzielonego na podstawie specustawy gwarantującej wsparcie finansowe dla Polaków przyjmujących rodziny z Ukrainy w wysokości 40 zł dziennie na osobę.

Nową deklaracje DO-1 (w przypadku mieszkania) lub DO-2 (w przypadku hotelu itp.) należy zgłosić nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakwaterowano osoby z Ukrainy.

Deklaracje zgłaszamy osobiście  w siedzibie Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy w Punkcie Przyjmowania Deklaracji, na ul. Wojska Polskiego 65 w pokoju 163 w następujących godzinach:

  • poniedziałek, środa, czwartek: 08:00 – 16:00
  • wtorek: 08:00 – 18:00
  • piątek: 08:00-14:00

lub elektronicznie za pomocą platformy ePUAP.

Druki deklaracji dostępne są na stronie www.czystabydgoszcz.pl w zakładce odpady komunalne – deklaracje.

Więcej informacji uzyskacie również dzwoniąc na infolinie Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi – 52 58 58 000

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz