Komunikat Prezydenta z dnia 18 maja 2020 r.

Komunikat dot. realizacji odbioru odpadów komunalnych w części miasta obsługiwanej przez firmę PHU Komunalnik

W ramach możliwych i zgodnych z prawem działań, jako Miasto Bydgoszcz podjęliśmy następujące kroki:

  • naliczenie 101 650 zł kar umownych,
  • wdrożenie procedury wezwań do odbioru odpadów pod groźbą realizacji odbiorów zastępczych,
  • w 24 przypadkach został zrealizowany odbiór zastępczy przez miejską spółkę ProNatura.

Jednocześnie, mimo nadal niezadowalającej zarówno mnie jak i części mieszkańców jakości odbioru odpadów, dane statystyczne obrazują efekty podjętych działań. Poddaliśmy analizie dane w zakresie ilości odbieranych odpadów i porównaliśmy je z ilościami odbieranymi na dokładnie takich samych trasach pokonywanych przez śmieciarki w marcu 2020r.

            Firma PHU Komunalnik od momentu Sesji Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 29 kwietnia 2020r., każdego dnia wykazuje nam liczbę zaangażowanych pracowników i wykorzystanie dostępnych pojazdów wprowadzając dwuzmianowy system pracy. Jednak, by przyśpieszyć proces zwiększenia jakości oczekiwaliśmy wykazania przez PHU Komunalnik, że dysponuje oraz będzie dysponować w sposób ciągły większą ilością pojazdów jak i dostępnych pracowników. Wobec powyższego firma PHU Komunalnik przedłożyła dokumenty, które to poświadczają.

            Firma PHU Komunalnik oświadczyła, że COVID -19 ma bezpośredni wpływ na jakość wykonywanej przez nią usługi oraz ze względu na art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który w sposób szczególny chroni przedsiębiorców przed możliwością rozwiązania umowy z winy przedsiębiorcy, a także wobec przedstawionych danych, informuję, że nadal będziemy stosować kary finansowe, wezwania do realizacji odbiorów pod rygorem odbiorów zastępczych i w koniecznych sytuacjach stosować odbiory zastępcze na koszt PHU Komunalnik.

 

                                                                                                                                       Rafał Bruski

                                                                                                                                                  Prezydent Miasta Bydgoszczy


INFORMACJA DODATKOWA:

Prosimy, by w celu usprawnienia i przyspieszenia naliczania kar za brak odbioru oraz w konsekwencji zlecania odbiorów zastępczych, przesyłali Państwo zgłoszenia na adres mailowy: odpady@um.bydgoszcz.pl, załączając zdjęcie oraz wpisując w tytule wiadomości adres nieruchomości.

Zgłoszenia dotyczące braku pojemników prosimy przesyłać w ten sam sposób z informacją o brakującym rodzaju pojemnika.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz