Miasto Bydgoszcz otrzymało dodatkowe 1,4 mln zł na budowę PSZOK

Miasto Bydgoszcz otrzymało dodatkowe 1,4 mln zł na budowę PSZOK

Dodatkowe pieniądze na budowę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pochodzą ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie zostało zwiększone o 1 mln 395 856 zł. Projekt będzie realizowany w oparciu o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dzięki unijnemu wsparciu miasto wybuduje trzy miejskie PSZOK-i: przy

ul. Inwalidów,

ul. Ołowianej-Kobaltowej

Jasinieckiej

Obecnie w Bydgoszczy działają trzy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do których mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać odpady problemowe.

  1. Inwalidów 45 (prowadzony przez przedsiębiorstwo Remondis-Bydgoszcz Sp. z o.o.), tel. 52 342 74 40,
  2. Smoleńska 154 (prowadzony przez przedsiębiorstwo Corimp Sp. z o.o.), tel. 52 320 81 85,
  3. Podmiejska 4 (prowadzony przez przedsiębiorstwo GREEN Sp. z o.o. – tel. 52 307 77 67.

PSZOKi są czynne od poniedziałku do soboty od 8:00 do 20:00 (z wyłączeniem dni świątecznych).  Więcej informacji o obecnie działających PSZOKach tutaj 

 

Projektowanie nowych Punktów i roboty budowlane zaplanowane są na 2017-2018.

Do PSZOK-ów mieszkańcy będą mogli dostarczać powstające w ich gospodarstwach domowych selektywnie zbierane odpady komunalne, m. in. meble, sprzęty elektroniczny i AGD, baterie, odpady poremontowe, odpady zielone z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, metali oraz odpadów zawierających azbest.

 

W nowych PSZOK-ach planowane jest także utworzenie pomieszczeń na przedmioty do ponownego użycia. Będą się tam znajdować przedmioty dostarczone przez mieszkańców, które po przeprowadzeniu prac naprawczych mogą zostać ponownie wykorzystane. Przedmioty te będą nieodpłatnie przekazywane mieszkańcom, co będzie miało pozytywny wpływ na osiągnięcie celu, jakim jest zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych.

W ramach projektowanych Punktów planuje się odbiór odpadów zielonych, które mogą następnie zostać poddane fermentacji i kompostowaniu. Tym samym projekt przewiduje zastosowanie technologii, które przyczynią się do osiągnięcia celów wynikających z dyrektyw UE w zakresie gospodarki odpadami.

Utworzenie punktów wpłynie na ograniczenie procederu powstawania tzw. „dzikich wysypisk śmieci”, ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji trafiających do składowania oraz na wzrost poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych.

Dodatkowo w PSZOK-u przy ul. Inwalidów planuje się wybudowanie salki edukacyjnej z aneksem kuchennym oraz sanitariatem. Pomieszczenie wyposażone będzie w sprzęt audiowizualny do przeprowadzenia konferencji i lekcji edukacyjnych, przewidziane są także gabloty i tablice informacyjne związane z tematyką ekologiczną.

Punkty będą otwarte sześć dni w tygodniu w godzinach 8-20.

Prace budowlane rozpoczną się w I kwartale 2018 roku.

Warto wiedzieć:
Aneks do umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę trzech miejskich Punktów Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych podpisano 9 listopada.

Początkowo na realizację Projektu przeznaczono kwotę 6 227 477,37 zł z dofinansowaniem na poziomie 4 307 646,15 zł. Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków z NFOŚiGW dofinansowanie zostało zwiększone o 1 395 846,09 zł.

 

 

Przypominamy, że Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych powstały w Polsce 1 lipca 2013 r. w wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W Bydgoszczy obecnie funkcjonują trzy punkty:

ul. Inwalidów 45 (prowadzony przez Remondis), tel. 52 342 74 40,
ul. Smoleńska 154 (prowadzony przez Corimp), tel. 52 320 81 85,
ul. Podmiejska 4 (prowadzony przez Zakład Gospodarki Odpadami „GREEN” Sp. z o.o.), tel. 52 307 77 67.

Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie odpady powstające w gospodarstwach domowych (odpady zielone, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, rozbiórkowe, zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych, pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton) z terenu Miasta Bydgoszczy, dostarczane przez mieszkańców Bydgoszczy, codziennie, w godzinach od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych. Oddający odpady do PSZOK będzie ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę PSZOK lub znaki informacyjne.

Więcej infromacji nt. dzisiaj działących PSZOK znajdą Państwo TUTAJ

źródło: www.bydgoszcz.pl

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz