Obowiązek rocznych sprawozdań przez podmioty zbierające odpady komunalne.

Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy przypomina o obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne.

Zgodnie z art. 9nb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
1)   Podmiot zbierający odpady komunalne jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań.

2)   Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

3)   Sprawozdanie zawiera:
a) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu zbierającego odpady komunalne, numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
b)  informacje o miejscu prowadzenia działalności;
c)  informacje o masie:
– poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne,
– odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych odpadów komunalnych.

4)      Do złożenia sprawozdania obowiązany jest również podmiot zbierający odpady komunalne, posiadający zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych w miejscu położonym na obszarze danej gminy, który w danym roku nie zbierał na terenie tej gminy odpadów komunalnych.

5)      Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

BDO prowadzi marszałek województwa.

Praktyczne informacje:
https://bdo.mos.gov.pl/baza-wiedzy

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz