Przypominamy jakie obowiązki ma Miasto wobec mieszkańców i przedsiębiorców od których odbiera odpady komunalne.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto:
1. wyposaża nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane,
2. wyposaża nieruchomości w pojemniki do segregacji odpadów (zielony, żółty i brązowy), w przypadku domów jednorodzinnych zamiast pojemników zapewnia dostarczenie worków do segregacji odpadów,
3. zapewnia utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym (dezynfekcja pojemników minimum raz na 6 miesięcy),
4. odbiera i zagospodarowuje wszystkie wytworzone odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych, w tym ogródków działkowych i targowisk zgodnie z harmonogramem.

Średnio co roku od mieszkańców Bydgoszczy i przedsiębiorców  odbieranych jest ok. 130 tys. Mg odpadów komunalnych, z tego np. w roku 2016 odebrano 17,5 tys. Mg papieru, tworzyw, sztucznych i metali; 6 tys. Mg szkła; 12 tys. Mg odpadów zielonych. Ponadto Miasto odebrało i zagospodarowało prawie 4 tys. Mg odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu RTV i AGD, 9 tys. Mg odpadów budowlanych oraz 18,5 Mg leków.

W cenie opłaty za gospodarowanie odpadami odbioru odpadów komunalnych Miasto odbiera także od mieszkańców:
1. odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny bezpośrednio sprzed posesji – raz w miesiącu (w dniu ustalonym harmonogramem),
2. odpady budowlane i remontowe – mieszkaniec może otrzymać worek big-bag 1 m3 – raz w roku na gospodarstwo domowe,
3. przeterminowane leki – Miasto wyposaża wszystkie chętne apteki w specjalne pojemniki, z których następnie odbiera odpady,
4. odpady problemowe takie jak chemikalia, farby lakiery, zużyte baterie i akumulatory, opony z samochodów osobowych do 3,5 Mg – odpady te są bezpłatnie odbierane od mieszkańców w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz