Ruszamy z zielonym projektem Bez lipy!

Miasto Bydgoszczy i Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju w partnerstwie z Oslo inaugurują działanie mające usprawnić zarządzanie zielenią.

Przez najbliższe 1,5 roku (I 2021 – IV 2022) skupimy się na partycypacyjnym wypracowaniu i wdrożenie mechanizmów, które usprawnią system zarządzania zielenią w Bydgoszczy.

W efekcie powstaną Bydgoskie standardy zieleni, a także aplikacja i społeczne narzędzia wspierające aktywność mieszkańców w zakresie zarządzania i ochrony zieleni w mieście. Mamy nadzieję, że to działanie przełoży się na trwałą i udaną współpracy pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w realizację Bez lipy!

Działamy w kilku etapach:

  1. Diagnoza systemów zarządzania zielenią w Bydgoszczy. Badania rozpoczną się w marcu, a ich wyniki zostaną opublikowane.

Dzięki diagnozie powstanie mapa interesariuszy. Przeanalizowane zostaną różne narzędzia i praktyki stosowane w zarządzaniu zielenią. Wnioski zostaną wyciągnięte na podstawie badania danych zastanych oraz wywiadów. Analizie zostaną poddane także praktyki stosowane w innych samorządach, w tym w Oslo.

2. W kwietniu pracę w oparciu o metodologię Community of Practise (CoP) rozpocznie grupa robocza, w której znajdą się przedstawiciele różnych środowisk – mieszkańcy, aktywiści, przedstawiciele NGO, lokalni eksperci, naukowcy i przedsiębiorcy. Wypracują oni narzędzia zarządzania zielenią, przetestują je i wdrożą.

3. Bydgoskie standardy zieleni – będzie to dokument opisujący narzędzia i działania zmierzające do realizacji długofalowych celów strategicznych. Wyposażony w szczegółowe, także techniczne wytyczne np. narzędziownik dla firm ogrodniczych, wytyczne dotyczące ochrony drzew podczas inwestycji drogowych. Po etapie projektowania rozpocznie się etap wdrażania poszczególnych zapisów BSZ. Aby lepiej zarządzać zielenią, umożliwiać komunikację między Miastem i mieszkańcami, powstanie mobilna aplikacja ułatwiająca ten proces.

Aktualne informacje o projekcie można znaleźć na fb/BezLipy

—————————-

Liderem Projektu jest Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia. PZR od wielu lat  wspiera samorządy w zarządzaniu strategicznym, którego podstawą jest zrównoważony rozwój, prowadzący do podniesienia jakości życia mieszkańców. Specjalizuje się w prowadzeniu złożonych procesów partycypacyjnych. Ich rezultatem są akceptowalne społecznie polityki publiczne w różnych obszarach funkcjonowania samorządu oraz przyjazne przestrzenie publiczne.

Projekt Bez lipy! realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz