UWAGA! ZMIANY W DEKLARACJACH I TERMINACH ICH SKŁADANIA!

Uprzejmie informujemy, iż nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wprowadziła zmiany między innymi w następującym zakresie:

  1. Wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

Ustawa nie przewiduje już możliwości oznaczenia w deklaracji braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ponadto tut. organ nie będzie mógł naliczać opłaty za brak segregacji na podstawie złożonej deklaracji. Oznacza to, że wszystkie dotychczasowe deklaracje, w których oznaczono brak prowadzenia selektywnej zbiórki muszą zostać „zastąpione” deklaracjami wskazującymi prowadzenie selektywnej zbiórki. Wobec tego właściciele nieruchomości, którzy w dotychczas złożonych deklaracjach wskazali brak prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zobligowani są do złożenia nowych deklaracji obowiązujących od miesiąca września 2019 roku.

Jednocześnie informujemy, że osoby które mają złożoną deklarację i zadeklarowały prowadzenie selektywnej zbiórki nie muszą składać deklaracji ponownie.

  1. Zmiana terminu składania nowych deklaracji.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (poprzednio 14 dni od daty nastąpienia zmiany). Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W związku z powyższymi zmianami ustawy Rada Miasta Bydgoszczy uchwałą Nr XIV/289/19 z dnia 4 września 2019 r. ustanowiła nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wchodzą w życie 25.09.2019 r.

Druki można pobrać bezpośrednio w siedzibie Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy w Punkcie Przyjmowania Deklaracji, ul. Wojska Polskiego 65, pok. 163, w godz.: poniedziałek, środa, czwartek: 08.00 – 16.00, wtorek: 08.00 – 18.00, piątek: 08.00 – 14.00 lub

ze strony https://www.czystabydgoszcz.pl/odpady-komunalne/deklaracje/

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz