Wykaz cmentarzy komunalnych

  1. Osiedle Okole – Starofarny, ul. Grunwaldzka 15
  2. Osiedle Brdyujście, ul. Wiślana 22
  3. Osiedle Górzyskowo, ul. Kcyńska 51
  4. Osiedle Błonie, ul. Lotników 1
  5. Osiedle Jachcie, ul. Ludwikowo

Informacja dotycząca utrzymania obiektów grobownictwa wojennego

Zgodnie z art. 6 ustawy o grobach i cmentarzach wojennych z dnia 28 marca 1933 r.  (Dz. U z 2018 r. poz. 2337) cyt:

„1. Groby i cmentarze wojenne pozostają pod opieką Państwa. Zwierzchni nadzór nad nimi polegający na sprawdzaniu i kontrolowaniu działań podległych jednostek pod względem legalności i podejmowania w tym zakresie decyzji administracyjnych sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z zachowaniem uprawnień przysługujących Kościołom i innym związkom wyznaniowym oraz wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) na podstawie ustawy z dnia 31stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017r. poz.912 oraz z 2018r. poz. 1669) oraz uprawnień przysługujących Prezesowi Instytutu Pamięci na podstawie art.4  i na podstawie ustawy z dnia 18grudnia 1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej –Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2018r. poz.2032).

  1. Koszty budowy i utrzymywania, w tym remontów, grobów i cmentarzy wojennych są ponoszone ze środków budżetu państwa.
  2. Wojewoda może, w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie.”

Miasto Bydgoszcz zajmowało się utrzymaniem cmentarzy i grobów wojennych do marca 2019 r., ale wobec niewspółmiernie niskiego udziału środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w łącznych kosztach, przy jednoczesnej potrzebie racjonalizacji wydatków Miasta, na skutek ostatnich decyzji rządowych, przyjęcie zaproponowanych warunków finansowych nie było możliwe. Przyznawana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego corocznie dotacja nie pozwała na zachowanie nawet minimalnych standardów utrzymania czystości tych obiektów, nie mówiąc już o innych czynnościach związanych np. z bieżącymi naprawami, przygotowaniem tych miejsc do rocznicowych obchodów świąt państwowych, dnia Wszystkich Świętych, czy też udziału własnego przy składaniu wniosków do MKiDN. Oczywistym skutkiem ograniczenia i dostosowania zakresu zadań do wysokości przyznawanych środków byłoby zdecydowane pogorszenie estetyki, za które w tej sytuacji Miasto Bydgoszcz nie mogło brać na siebie odpowiedzialności. W związku z powyższym niemożliwe było podpisanie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na rok 2019 jak również na 2020 rok na zaproponowanych warunkach finansowych.