Mapa rejonów
Mapa rejonów

W Bydgoszczy znajduje się łącznie 557 km ulic. W ramach utrzymania miasta oczyszczanych jest 395,471 km. W zależności od potrzeb ulice oczyszczane są z następującą częstotliwością:

  • co 2 tygodnie – 221,482 km,
  • 1 raz w miesiącu – 173,989 km.

Oczyszczanie ulic prowadzone jest na jezdniach utwardzonych i okrawężnikowanych. Do oczyszczania jezdni należy również oczyszczanie zatok autobusowych i parkingowych znajdujących się w pasie drogi, utwardzonych wysepek dzielących jezdnię, włazów z bocznych ulic gruntowych oraz chodników na azylach dla pieszych znajdujących się w pasie drogowym jezdni.

Oczyszczanie ulic silnie zanieczyszczonych:

Raz do roku po zimie odbywa się oczyszczanie ulic silnie zanieczyszczonych. Oczyszczanie polega na ręcznym lub mechanicznym usuwaniu z obu części przykrawężnikowych jezdni i opasek ulicznych zalegającego piasku, śmieci i innych nieczystości oraz chwastów i przerostów traw. Podczas oczyszczania mechanicznego niedopuszczalne jest unoszenie się kurzu będącego skutkiem pracy urządzenia. Usuwanie chwastów i przerostów może odbywać się poprzez spryskiwanie opaski środkami chwastobójczymi – herbicydami.

Polewanie torowisk na jezdniach:

Na wyznaczonych ulicach w okresie letnim, w dniach bez opadów i przy jednoczesnej temperaturze powietrza powyżej 250 C o godz. 1000 polewane są torowiska. Polewanie jezdni odbywa się za pomocą polewarek mechanicznych, które zraszają całą szerokość wskazanej jezdni tak, aby utrzymać na nich wilgotność
w okresach upałów.