Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Prezydent Miasta Bydgoszczy informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym  właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Bydgoszcz, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej zobowiązani są do wypełnienia zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji i odesłania go do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy na adres ul. Jezuicka 4a, 85-102 Bydgoszcz.

Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji. Zebrane dane pozwolą na uzupełnienie i aktualizację danych zawartych w gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wzór zgłoszenia w załączeniu.

zgłoszenie szamba i poś

Obowiązki właścicieli nieruchomości

  1. Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
  2. W przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
  3. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
  4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania podczas kontroli opróżnianie zbiorników bezodpływowych poprzez posiadanie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych dowodów płacenia za te usługi.
  5. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych i osadów. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna być określona jako iloraz średniego rocznego zużycia wody i pojemności zbiornika bezodpływowego i odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010, z późn. zm.).
  • Uchwała nr XI/140/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2015r., poz. 1625, z późn. zm.).