Kontakt

Home / Kontakt

Wydział Gospodarki Odpadami

DYREKTOR KLAUDIA SUBUTKIEWICZ

ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

Sekretariat: I piętro, pokój nr 139

tel. 52 58-59-134
fax 52 58-59-209
e-mail: odpady@um.bydgoszcz.pl

Infolinia:

52 58 58 000 ( z tel. stacjonarnego lub komórkowego )

0801 055 404 ( z tel. stacjonarnego )

Zespół ds. Zarządzania Energią

KOORDYNATOR TOMASZ BOŃDOS

ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz

Sekretariat: I piętro, pokój nr 150

tel. 52 58-59-488
fax 52 58-59-209
e-mail: zze@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej

DYREKTOR SYLWIA KUBIŚ
ZASTĘPCA DYREKTORA BOGNA RYBACKA

ul. Jezuicka 4a, 85-102 Bydgoszcz

Sekretariat: II piętro, pokój nr 9

tel. 52 58-58-394
fax 52 58-58-111
e-mail: wgk@um.bydgoszcz.pl

Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska

DYREKTOR GRZEGORZ BOROŃ

ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz, pokój 206 (budynek C)

tel. 52 58-58-070
fax 52 58-59-266
e-mail: wzr@um.bydgoszcz.pl

Poszczególne wydziały zajmują się następującymi sprawami:

 • Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Organizacja odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, przedsiębiorców, ogrodów działkowych.
 • Odbiór odpadów problemowych, wielkogabarytowych, remontowych, leków.
 • Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, zarówno zmieszanych jak i segregowanych.
 • Nadzór nad firmami odbierającymi odpady komunalne.
 • Organizacja i utrzymanie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 • Usuwanie dzikich wysypisk z terenów należących do Miasta.
 • Edukacja ekologiczna.
 • Księgowanie wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Kontrola terminowości dokonywania wpłat przez podatników.
 • Weryfikacja salda kont.
 • Przyjmowanie wniosków: o zwrocie nadpłaty, o przeksięgowaniu wpłaty, o zarachowaniu wpłaty i nadpłaty.
 • Wydawanie zaświadczeń dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zestawienie niezapłaconych należności).

 • Dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych i jej przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej .
 • Zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Rolnictwo i melioracje.
 • Zezwolenia na sprowadzenie z obcego państwa zwłok lub szczątków zmarłego.
 • Karty wędkarskie, karty łowiectwa podwodnego oraz rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowy ryb.
 • Użyczenia i dzierżawa Wyspy Młyńskiej pod organizację imprez.
 • Czasowe zajęcie terenu w związku z realizacją inwestycji.
 • Ochrony przyrody i zwierząt.
 • Zieleń na terenach gminnych.
 • Czystość terenów gminnych.
 • Gminne obiekty rekreacyjno – sportowe.
 • Infrastruktura komunalna (targowiska, cmentarze, szalety, fontanny, Międzywodzie, Stary Kanał Bydgoski).
 • Zbiorniki bezodpływowe.
Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz