1. Objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
  2. Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
  3. Ustanawianie selektywnego zbieranie odpadów komunalnych obejmujących co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
  4. Utworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  5. Dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
  6. Zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują  mieszkańcy, jak również tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  7. Zorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych, albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów,
  8. Zawieranie umów z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranym  w drodze przetargu,
  9. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  10. Prowadzenie kampanii informacyjnej na temat nowych praw i obowiązków właścicieli nieruchomości,
  11. Prowadzenie  rejestru działalności regulowanej.

Gmina ma obowiązek do 31 grudnia 2020r. osiągnąć odpowiedni poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, lub odzysku innymi metodami.

Rok Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Papier, metal,
tworzywa sztuczne,
szkło
10 12 14 16 18 20 30 40 50
Inne niż niebezpieczne
odpady budowlane
i rozbiórkowe
30 36 38 40 42 45 50 60 70

wykres1

Do 16 lipca 2020r. ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Rok Poziomy redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji [%]
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Redukcja składowania
odpadów ulegających
biodegradacji
70 50 50 50 45 45 40 40 35

wykres2

Poziomy odzysku i recyklingu: