Wśród odpadów niebezpiecznych mogących powstać w gospodarstwach domowych możemy wymienić:

  • rozpuszczalniki,
  • kwasy,
  • alkalia,
  • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
  • detergenty zawierające substancje niebezpieczne,
  • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
  • oleje i tłuszcze inne niż jadalne (np. samochodowe),
  • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.

Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych należy zbierać oddzielnie !

Odpadów niebezpiecznych nie wolno wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne !

 

Selektywnie zebrane odpady niebezpieczne mieszkańcy Bydgoszczy zobowiązani są przekazać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy przy:

ul. Ołowianej 43 – tel. 52 506 59 23,

ul. Jasinieckiej 7a – tel. 52 506 59 24.

ul. Inwalidów 15 – tel. 52 506 59 25.

 

Punkty są czynne codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych.

Dlaczego odpadów niebezpiecznych nie wolno wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne, tylko przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ?

Odpady niebezpieczne stwarzają zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. W przypadku wrzucenia odpadów niebezpiecznych do pojemnika na zmieszane odpady komunalne nie będzie możliwe oddzielenie ich od pozostałych odpadów, ponadto istnieje możliwość zajścia niekontrolowanych reakcji chemicznych między niektórymi odpadami. Z tych powodów wymagane jest dostarczenie przez mieszkańców selektywnie zebranych odpadów niebezpiecznych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W PSZOKach poszczególne rodzaje odpadów zbierane są w oddzielnych opisanych pojemnikach, umieszczonych w pomieszczeniach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich, zadaszonych i wyposażonych w szczelną posadzkę. Zebrane selektywnie odpady niebezpieczne przekazywane są do uprawnionych podmiotów celem ich unieszkodliwienia w kontrolowanych warunkach. Tylko w ten sposób możliwe jest bezpieczne pozbycie się odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych.