Prawo

Home / Prawo

Ustawy

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2024 r. poz. 399 t.j.)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587)

 

Plany i Programy

 1. Plan gospodarki odpadami województwa kuj. – pom. na lata 2016 – 2022 z perspektywą na lata 20223 – 2028, uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwałą Nr XXXII/545/17 z dnia 29 maja 2017 r.
 2. Program ochrony środowiska województwa kuj. – pom.  na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwałą Nr XXXVI/611/17 z dnia 25 września 2017 r.

 

Rozporządzenia

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U.z 2012 r. poz. 299).
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie obliczania  poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530)
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz.U z 2017 r. poz. 2412).
 4. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z2021 r. poz. 906)

 

Uchwały

Regulamin

 1. Uchwała Nr XI/140/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 1625).
 2. Uchwała nr XI/194/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy
 3. Uchwała nr XV/322/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy
 4. UCHWAŁA Nr XXXI/725/20 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy
 5. Uchwała Nr LXVI/1339/23 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2023 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy
 6. Uchwała Nr LXX/1444/23 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy
 7. Uchwała Nr LXXII/1490/23 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy
 8. Uchwała Nr LXXVII/1620/24 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszczy

Stawki

 1. Uchwała Nr XXI/345/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 4258).
 2. Uchwała Nr XLVI/947/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 2700)
 3. UCHWAŁA NR XVIII/419/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 4. UCHWAŁA NR XVIII/420/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
 5. UCHWAŁA Nr XXV/637/20 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 6. UCHWAŁA Nr XXXI/723/20 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 7. UCHWAŁA NR LVI/1166/22 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 8. Uchwała Nr LXXII/1507/23 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości położonych w Bydgoszczy i odbioru odpadów komunalnych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Bydgoszczy

Wzory deklaracji

 1. Uchwała Nr XXI/346/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 4159)
 2. Uchwała Nr XLVI/948/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 2701).
 3. Uchwała nr XIV/289/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 4817).
 4. UCHWAŁA NR XVIII/421/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 5. UCHWAŁA Nr XXVII/650/20 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 6. UCHWAŁA Nr XXXI/724/20 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szczegółowy zakres świadczenia usług

 1. Uchwała nr XI/195/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. Uchwała nr XV/323/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomość
 3. UCHWAŁA NR XVIII/422/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 4. UCHWAŁA Nr XXXIV/773/21 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (załącznik nr 1)
 5. Uchwała nr LXVI/1340/23 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2023 r. zmieniająca uchwalę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Uchwała Nr LXXII/1491/23 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 7. Uchwała Nr LXXVII/1621/24 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pozostałe

 1. Uchwała Nr XXI/347/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 4160).
 2. Uchwała Nr XXI/348/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 4161).
 3. Uchwała nr XXX/600/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 1516).
 4. Uchwała nr XXII/414/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie podziału Miasta Bydgoszczy  na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 669).
 5. UCHWAŁA Nr XXXII/754/20 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 6. UCHWAŁA NR XXXIV/775/21 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powierzenia zadań własnych Miasta Bydgoszczy w zakresie gospodarki odpadami dotyczących wyposażania nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Bydgoszczy Międzygminnemu Kompleksowi Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
 7. UCHWAŁA NR XL/880/21 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 8. UCHWAŁA NR XLVI/981/21 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz