Ważna inicjatywa miasta. Szansa na obniżenie cen za odpady

Bydgoszcz wychodzi z pomysłem obniżenia cen za wywóz śmieci. Miasto proponuje zmianę jednego przepisu ustawy, który w przypadku Bydgoszczy pozwoliłby obniżyć cenę śmieci z 22 do ok. 17 zł dla mieszkańca i wpłynąłby na obniżkę opłat w wielu miastach w Polsce. Prezydent miasta Rafał Bruski skierował projekt ustawy do premiera Mateusza Morawieckiego.

Przyjęcie propozycji przedstawionej przez Bydgoszcz spowodowałby obniżenie opłat za odpady dla większości mieszkańców Polski – ocenia Adrian Arys, ekspert z firmy DC Consulting, przygotowującej analizy finansowe w zakresie odpadów komunalnych.

W lipcu zeszłego roku uchwalono nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W efekcie, w całej Polsce, radykalnie wzrosły ceny wywozu śmieci. Według danych GUS średnio opłaty wzrosły o 53,2 proc.

W czasie prac nad ustawą przedstawiciele samorządów wielokrotnie zauważali, że nowe regulacje przeniosą na mieszkańców większość kosztów związanych z odpadami. – W sposób szczególny sprzeciw organizacji samorządowych budziło ustalenie na zbyt niskim poziomie maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczących nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – tłumaczy prezydent Rafał Bruski w piśmie do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Poprawki składane m.in. przez Unię Metropolii Polskich zostały odrzucone przez parlamentarną większość. W listopadzie zeszłego roku Miasto prosiło o zmianę jednego przepisu. W grudniu Minister Klimatu Michał Kurtyka poinformował, że sprawa zostanie ponownie przeanalizowana. W lutym deklaracja została powtórzona, ale jej efektów nie ma do dziś.

We wtorek prezydent przesłał do premiera projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który ma na celu znaczne obniżenie opłaty ponoszonej przez mieszkańców. Na przykładzie Bydgoszczy mogłoby to spowodować obniżkę z 22 zł do ok. 17 zł dla mieszkańca miesięcznie. – Jednocześnie proszę, aby ostateczny kształt zmiany przepisów był uzgodniony wspólnie przez Ministerstwo Klimatu i wszystkie organizacje samorządowe – zaapelował prezydent Rafał Bruski.

Problem leży w ustaleniu na zbyt niskim poziomie maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczących nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W obecnej ustawie nie tylko nie udało się osiągnąć zakładanych przez projektodawców celów – w tym obniżenia kosztów funkcjonowania gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi przekładających się na obniżenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ale osiągnięto rezultat zgoła odmienny. Ceny radykalnie wzrosły.

Projekt zaproponowany przez Bydgoszcz ma umożliwić realizację zasady samobilansowania się gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi obejmujących nieruchomości niezamieszkane oraz przywrócenie w pełni zasady „zanieczyszczający płaci”. Efektem będzie też uszczelnienie gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi.

Poprawka przewiduje dwukrotne zwiększenia maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych. O ich ostatecznej wysokości mogłyby decydować, tak jak teraz, rady gminy.

Kalendarium:

• Czerwiec – lipiec 2019
– poprawki do ustawy autorstwa Miasta Bydgoszczy złożone na etapie konsultacji społecznych;
– udział przedstawiciela Miasta Bydgoszczy reprezentującego Unię Metropolii Polskich w pracach nad ustawą w Sejmie i Senacie;
– złożenie formalnych poprawek, które zostały odrzucone przez Ministerstwo Środowiska, Sejm i Senat.
• 19 lipca 2019 roku
– Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
• 6 września 2019
– w życie weszły zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
• 19 listopada 2019
– pismo prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego do Ministra Klimatu Michała Kurtyki w sprawie zmiany przepisu, pozwalającego obniżyć miesięczną opłatę za odpady
dla mieszkańców o ok. 5 zł.
• 26 grudnia 2019
– odpowiedź z Ministerstwa Klimatu z informacją, że sprawa ponownie zostanie przeanalizowana.
• 14 stycznia 2020
– spotkanie samorządowców z Ministrem Klimatu Michałem Kurtyką. Ze strony ministra padły zapewnienia o zorganizowaniu w lutym 2020 roku kolejnego spotkania, podczas którego zabierze stanowisko w sprawie.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na to, że Urząd Zamówień Publicznych nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie przetargu na odbiór odpadów komunalnych, na najbliższej Sesji Rady Miasta zostanie przedstawiona uchwała obniżająca opłatę za odpady dla mieszkańca do 21 zł miesięcznie.

Pismo prezydenta do premiera Mateusza Morawieckiego, znajduje się TUTAJ.

Projekt nowelizacji ustawy znajduje się TUTAJ.

[źródło: Bydgoszcz.pl]

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz