Chronimy pszczoły – projekt BeePathNet

Chronimy pszczoły – projekt BeePathNet

Kolejne działania Miasta zmierzające do ochrony pszczół i popularyzacji pszczelarstwa w mieście – projekt BeePathNet

W dniach 7-8 maja br., w mieście Cesena we Włoszech, odbyło się spotkanie rozpoczynające oficjalną realizację nowego projektu we współpracy międzynarodowej z udziałem Miasta Bydgoszczy.

Celem projektu o akronimie BeePathNet pod nazwą „Budowanie i łączenie miast świadomych roli pszczół
w Europie (Building and Connecting Urban Bee-aware Cities in Europe
) jest popularyzacja i rozwój pszczelarstwa
w warunkach miejskich oraz  poprawa warunków bytowania owadów zapylających.

Miasto Lublana (Słowenia) docenia rolę owadów zapylających i prowadzi od wielu lat intensywne działania
w zakresie popularyzacji i edukacji pszczelarstwa w mieście, skierowane do różnych grup społecznych. Praktyka ta ma zostać powielona do zastosowania przez inne miasta w aspektach, które zostaną zdefiniowane przez partnerów projektu indywidualnie. Działania w zakresie ochrony pszczół mogą obejmować takie zagadnienia jak: edukacja, zakładanie pasiek, tworzenie lokalnych produktów na bazie miodu, propagowanie pszczelarstwa, nawiązywanie kontaktów pomiędzy podmiotami zainteresowanymi współpracą w zakresie wykorzystania pożytków pozyskiwanych z pszczelarstwa.

Przystąpienie Bydgoszczy do projektu wpisuje się ogólnoświatowy trend ochrony owadów zapylających. Pogarszający się stan środowiska naturalnego, zmiany klimatyczne, lokalny i silny wpływ człowieka na środowisko powoduje negatywny wpływ m.in. na populacje różnych gatunków owadów. Owady zapylające są sojusznikami człowieka. Dzięki ich działalności mamy owoce i nasiona różnych gatunków roślin, dodatkowo pszczoły miodne dostarczają m.in. miód, pyłek i wosk pszczeli. Pośrednio skutkiem pracy tych owadów jest szereg substancji wykorzystywanych w medycynie, dietetyce i kosmetyce. Rola owadów zapylających w naszym życiu jest nie do przecenienia. Stąd potrzeba poszanowania i ochrony tych zwierząt. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło 20 maja Światowym Dniem Pszczół. W tym roku obchodzony jest po raz pierwszy.

W ramach projektu partnerzy mają za zadanie:

– przeprowadzenie oceny stanu istniejącego i utworzenie lokalnej grupy interesariuszy złożonej np. z pszczelarzy, organizacji pozarządowych, uczelni, szkół, nadleśnictw etc.

– w uzgodnieniu z interesariuszami wprowadzenie wybranych, dobrych praktyk w Bydgoszczy, a także rozszerzenie praktyk o nowe elementy jeżeli zostaną one zidentyfikowane,

– przygotowanie wniosku aplikacyjnego, dotyczącego rzeczowej realizacji i powielenia dobrych praktyk wykorzystywanych w Lublanie na naszym, rodzimym gruncie, z uwzględnieniem lokalnych preferencji i specyfiki, który ma być złożony do 4 października 2018 r. Planowana realizacja projektu – 2 lata,

– rozszerzenie partnerstwa o dodatkowe 2-3 miasta. Zainteresowane wejściem do konsorcjum BeePathNet są kolejne podmioty m.in.: jedna z dzielnic Budapesztu oraz portugalskie Amarante. Rozszerzenie partnerstwa jest wymogiem, który należy spełnić przygotowując wypracowany wspólnie w projekcie wniosek o dofinansowanie.

Już wkrótce, bo w czerwcu br., Miasto Bydgoszcz odwiedzą słoweńscy eksperci, którzy przedstawią zainteresowanym tym działaniem cele i zadania projektu oraz pomogą w realizacji celów określonych przez interesariuszy.

Ogólne informacje o projekcie

Okres realizacji projektu: 4.04.2018 r. – 4.10.2018 r.

Projekt realizowany jest w ramach programu URBACT III na lata 2014-2020 Europejskiej Współpracy Terytorialnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Miasto Bydgoszcz otrzymało dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

Konsorcjum projektowe złożone jest obecnie z 3 partnerów: Miasta Lublany – Lidera Projektu, Miasta Ceseny, Włochy i Miasta Bydgoszczy. Ponadto w projekcie biorą udział eksperci, którzy mają za zadanie wesprzeć Lidera Projektu i partnerów projektu.

Kontakt w sprawie projektu

B.Katarzyna Napierała – Manadżer Projektu, Wydział Zintegrowanego Rozwoju, tel. 052 58 58 373, k.napierala@um.bydgoszcz.pl

Justyna Olszewska – Koordynator Lokalnej Grupy Urbact, Wydział Gospodarki Komunalnej, tel. 052 58 58 032, j.olszewska@um.bydgoszcz.pl

Zapraszamy Państwa do czynnego udziału w projekcie poprzez składanie uwag i sugestii dotyczących propozycji działań do wdrożenia w Mieście Bydgoszczy i celów, na których powinniśmy się skupić. Planujemy konsultacje
w ww. zakresie, o rozpoczęciu których poinformujemy Państwa.

projekt o pszczołach BeePathNet

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz