KOMUNIKAT

Prezydent Miasta Bydgoszczy wzywa właścicieli pojemników do selektywnej zbiórki odzieży używanej, usytuowanych bezumownie lub bez wymaganego zezwolenia na terenach będących we władaniu Miasta Bydgoszczy, do ich usunięcia w terminie do 31 maja 2017r.

Po upływie wyznaczonego terminu, pojemniki zostaną usunięte i przewiezione do magazynu Spółdzielni Socjalnej „Bydgoszczanka” z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Smoleńskiej 43, a ich odebranie będzie mogło nastąpić tylko przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania właściciela pojemnika, po uiszczeniu należności za usunięcie, transport i magazynowanie pojemników.

Jednocześnie informuję, że zryczałtowana opłata za usunięcie i transport jednego pojemnika z terenu Miasta Bydgoszczy do punktu jego magazynowania wynosi 200 zł netto + VAT, natomiast opłata za każdą rozpoczętą dobę magazynowania jednego pojemnika wynosi 10 zł netto + VAT.

 

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz