Czy musisz złożyć nową deklarację na rok 2017?

Czy musisz złożyć nową deklarację na rok 2017?

Właściciele nieruchomości, którzy w roku 2016 złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy nie nastąpiły na nieruchomości żadne zmiany, nie mają obowiązku złożenia nowej deklaracji na rok 2017.

Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzone zostały nowe deklaracje, które obowiązują do czasu zgłoszenia nastąpienia zmiany, a nie jak w poprzednich latach (2013, 2014 i 2015), na dany rok kalendarzowy. Powyższe dotyczy wszystkich rodzajów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. DO-1, DO-2, Do-3, DO-4 i DO-5.

Natomiast w sytuacji gdy następuje (nastąpiła) zmiana danych będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana właściciela nieruchomości, zmiana ilości osób zamieszkujących, zmiana sposobu gromadzenia odpadów, itp.) właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Przypominamy, że deklaracje można składać w siedzibie Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy w Punkcie Przyjmowania Deklaracji, ul. Wojska Polskiego 65, parter, pok. 66, w godz.:

poniedziałek, środa, czwartek: 08.00 – 16.00,

wtorek: 08.00 – 18.00,

piątek: 08.00 – 14.00,

lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi
ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

lub elektronicznie za pomocą platformy ePUAP.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz