Stawka za odbiór odpadów pozostaje bez zmian

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców Bydgoszczy wynosi miesięcznie 21 zł od osoby.

Numery rachunków bankowych do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian.

W Bydgoszczy obowiązują indywidualne numery rachunków bankowych do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat z ww. tytułu na indywidualny numer konta.

Nie otrzymanie informacji o indywidualnym numerze rachunku nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takim przypadku opłatę należy wnieść na niżej podany rachunek bankowy Banku Pekao S.A.:

77 1240 6452 1111 0010 4788 1942

Zgodnie z Uchwałą nr XXI/348/15 Rady Miasta z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłata wnoszona od stycznia 2016r. jest płatna z dołu do 20 dnia każdego następnego miesiąca.

Wysokość opłaty wynika ze złożonej deklaracji i rodzaju zabudowy.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz