W roku 2019 opłaty za odpady komunalne bez zmian

Informujemy, że numery rachunków indywidualnych do regulowania opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi pozostają bez zmian. W roku 2019 obowiązują także dotychczasowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualne stawki opłat tutaj.

Nie ma również potrzeby składania – nowych deklaracji.

W roku 2019 nadal będą obowiązywały dotychczasowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

pojemnik/worek żółty: papier, metale, tworzywa sztuczne,

pojemnik/worek zielony: szkło

pojemnik brązowy: odpady zielone (trawa, liście)

pojemnik szary/czarny: pozostałe zmieszane odpady resztkowe.

Jeśli masz wątpliwość gdzie wrzucić dany odpad sprawdź w wyszukiwarce tutaj

Nowe zasady segregacji odpadów zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz.19) będą obowiązywały w Bydgoszczy od 1 stycznia 2020 r. Wówczas odpady będą zbierane u źródła w podziale na pięć frakcji: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, a także odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Rozporządzenie precyzuje m.in. kolory pojemników i worków, do których będzie należało zbierać określone rodzaje odpadów. O nowych zasadach będziemy informować mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz