Wnieś opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Wnieś opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

    Zgodnie z prawem, osoby lub podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, mają obowiązek złożenia do Wydziału Gospodarki Komunalnej UMB wypełnionego oświadczenia.

Prawo wodne, obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku, stanowi, że każdy korzystający z wody powinien płacić za jej użytkowanie. Ma to gwarantować utrzymanie zasobu wód i minimalizować zagrożenie powodzią lub suszą. Na samorządzie spoczął obowiązek poboru opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, potocznie zwanej podatkiem od deszczu.

Zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Opłatę ponoszą m.in. osoby (fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej), które są właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz użytkownicy wieczyści gruntów.

Wysokość opłaty za usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej (tzn. tego, czy na danej nieruchomości znajduje się urządzenie do retencjonowania wody opadowej).

Sposób obliczania opłaty to iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

 • bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok,
 • z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
 • do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
  z gruntem  – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
 • od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych
  z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
 • powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

PRZYKŁAD

Nieruchomość składająca się z działek o numerach x9/1 oraz x10/2, objęta księgą wieczystą o numerze KR1P/000xyvb/1. Suma powierzchni działek składających się na nieruchomość wynosi 4 030 m2, a więc przekroczony jest określony ustawą próg 3 500 m2.

Na nieruchomości usytuowane są:

 • budynek mieszkalny, budynek usługowo-handlowy, budynki gospodarcze o łącznej powierzchni zabudowy: 1 250 m2,
 • parking z kostki brukowej: 1 427 m2,
 • droga asfaltowa: 228 m2,
 • trawnik: 1 125 m2.

Łączna suma powierzchni uszczelnionej, a więc mającej wpływ na zmniejszenie retencji terenowej wynosi: 2 905 m2. Stosunek powierzchni uszczelnionej do całkowitej powierzchni nieruchomości wynosi (2 905 m2/4 030 m2) 0,72 czyli 72%, a więc nieruchomość spełnia określone w ustawie kryterium – wyłączenia więcej niż 70 proc. powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej. Nieruchomość nie jest podłączona do systemu kanalizacji deszczowej ani ogólnospławnej, tym samym podlega obowiązkowi opłaty retencyjnej.

Dla powyżej podanego przykładu, opłata za cały rok kalendarzowy, przy założeniu braku
na nieruchomości urządzenia do retencjonowania wody, wynosiłaby 1 452,5 zł (2905 m2 * 0,5 zł/1m2/1rok* 1 rok). Gmina jest odpowiedzialna za identyfikację oraz pobieranie opłaty, natomiast jej wpływy stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

Systemem przeznaczonym do odbioru wód opadowych na terenie Gminy Bydgoszcz jest zarządzany przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Wypełnione oświadczenie należy przesłać na adres pocztowy Urzędu Miasta Bydgoszczy  – Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Jezuicka 4a, 85-102 Bydgoszcz lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: wgk@um.bydgoszcz.pl.

W przypadku, gdy na podstawie przedstawionych w oświadczeniu danych potwierdzone zostanie, iż nieruchomość spełnia przesłanki wskazane w art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, Prezydent Miasta Bydgoszczy obowiązany będzie do naliczenia opłaty za utratę naturalnej retencji terenowej.

Szczegółowe informacje w zakresie złożenia oświadczenia zawiera Niewiążące stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej jako: „Wody Polskie”) wyjaśniające najczęściej pojawiające się wątpliwości organów wykonawczych gmin na tle realizacji obowiązku ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej , kierowane do Wód Polskich – https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/informacja-dla-gmin-ws-oplat-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej

Więcej informacji na pod poniższym linkiem https://um.bydgoszcz.pl/sprawa/oplata-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej/.

Wzór oświadczenia https://um.bydgoszcz.pl/ebokfile/wgk/DG/oswiadczenie_Bydgoszcz.docx.

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz