Wzorcowe wykorzystanie wody w Bydgoszczy

Miasto Bydgoszcz zajęło 2. miejsce w rankingu Water City Index 2020. W raporcie podkreślono, że Bydgoszcz konsekwentnie zwiększa retencje i jako pierwsze polskie miasto realizuje wielki projekt deszczówkowy.

 Dziś powinniśmy jasno powiedzieć, że zmiany klimatu dotyczą nas wszystkich tu i teraz. Podniesienie świadomości wśród mieszkańców na temat negatywnego wpływu na otaczający nas klimat prowadzi do sprawniejszych działań systemowych. W Bydgoszczy podejmujemy szereg inicjatyw związanych z ochroną klimatu, w tym z racjonalnym gospodarowaniem wody. Realizujemy właśnie skomplikowane przedsięwzięcie budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w całym mieście, tak aby dostosować ją do zmian klimatycznych. W ramach zadania powstanie ok. 19 km kanałów deszczowych, 71 zbiorników retencyjnych, 28 oczyszczalni wód opadowych. Jestem dumny, że część naszych lokalnych pomysłów jest podglądana przez innych. Są to działania, które są zauważane na arenie polskiej i międzynarodowej – mówi prezydent Rafał Bruski

Raport WCI jest pierwszym i jak dotąd jednym, który tak szeroko definiuje mocne i słabe strony oraz potrzeby i wyzwania w zakresie zarządzania zasobami wody w polskich miastach. Przy ocenie efektywności gospodarki wodnej pod uwagę brano sposób wykorzystania zasobów wody, umiejętności radzenia sobie z kryzysami wodnymi, wykorzystanie wody w kontekście rozwoju gospodarczego miast oraz doskonalenie jakości świadczonych usług publicznych sektora wodnego.

Eksperci przeanalizowali w sumie 218 polskich miast w ramach czterech obszarów oraz 14 kategorii: „Życie” (woda pitna, utrzymanie infrastruktury), „Kultura i ludzie”„ (waterfront, błękitna i zielona infrastruktura, harmonijna przestrzeń miejska), „Zagrożenie” (powódź, susza, wody opadowe, aktywność samorządu), „Gospodarka i biznes” (woda dla przemysłu, atrakcyjność biznesowa, transport wodny). Specjaliści mierzyli wiele czynników, m.in. jakość infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, cenę metra sześciennego wody dostarczanej do gospodarstw domowych, cenę ścieków, stopień uszczelnienia powierzchni miast wpływający na zagrożenie powodziami miejskimi, liczbę i wielkość przedsiębiorstw wykorzystujących wodę w procesie produkcji, cenę za metr sześcienny wody i ścieków dla przemysłu, a także stopień zaawansowania wdrożenia technologii OZE.

W odróżnieniu od ubiegłorocznego zestawienia, ranking Water City Index 2020 został odrębnie przygotowany dla metropolii, miast na prawach powiatu oraz dla miast nie będących miastami na prawach powiatu, posiadających co najmniej 20 tys. mieszkańców. W sumie wyróżnionych za sukcesy w zarządzaniu zasobami wody zostało 9 miast. Zwycięzcą w kategorii metropolii został Wrocław, wyprzedzając Bydgoszcz i Gdańsk.

Raport Water City Index 2020 można w całości pobrać na stronie: www.oees.pl/water-city-index-2020

[Autor: Karolina Stępień]

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz