Zapraszamy na Bydgoskie Forum Energii

BYDGOSKIE FORUM ENERGII

6 maja 2024 r., Młyny Rothera

 

program

8:45 – 9:00 Rejestracja uczestników
9:30 – 11:00 CZĘŚĆ I: Zarządzanie zużyciem nośników energii w działaniach miasta Bydgoszczy
9:30 – 9:40 Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników
o Przedstawiciel Miasta Bydgoszczy (Prezydent Rafał BRUSKI)
9:40 – 9:50 Potrzeba wspólnego planowania zaopatrzenia w media z perspektywy redukcji kosztów
i dążenia do neutralności klimatycznej
o Tomasz BOŃDOS, Koordynator Zespołu Zarządzania Energią
9:50 – 10:10 Projekt Założeń do planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe
o Romuald MEYER, Wiceprezes Zarządu Dyrektor Zarządzający PGK SA
9:50 – 10:50
4 x 15 minut

Plany rozwojowe miasta Bydgoszczy z perspektywy zewnętrznych dostawców energii:
o Rozwój sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, Enea Operator
o OZE w produkcji ciepła sieciowego, PGE Energia Ciepła SA
o Rozwój sieci dystrybucji gazu ziemnego, Gaz-System
o Budowa sieci najwyższych napięć, PSE SA
10:50 – 11:10 Przerwa kawowa
11:10 – 12:10
5 x 12 minut
Plany rozwojowe miasta Bydgoszczy z perspektywy jednostek miejskich i odbiorców:
o Wytwarzanie EE w kogeneracji; Budowa biogazowni, Pro Natura ZTPOK
o Zaopatrzenie w ciepło; Wytwarzanie EE w kogeneracji, KPEC Bydgoszcz
o Samowystarczalność energetyczna, Przedstawiciel MWiK Bydgoszcz
o Planowanie Przestrzenne, Miejska Pracownia Urbanistyczna Bydgoszczy
o OZE w planach na przyszłość, Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa

12:10 – 13:20 Lunch

13:20 – 14:30 CZĘŚĆ II A : Debata dla przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw
Adres: SALA nr 1,
Rola przedsiębiorstw w kształtowaniu polityki klimatycznej i energetycznej miasta –
PANEL DYSKUSYJNY
Cel: Zapoznanie przedsiębiorców, ze specyfiką zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe. Wskazanie perspektywy przejścia na OZE.
Temat: Czy potrzeby Bydgoszczy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa
gazowe będą w pełni zaspokojone w perspektywie do 2035 roku?
Moderator: Romuald MEYER, Wiceprezes Zarządu Dyrektor Zarządzający PGK SA
o Przedstawiciel Enea Operator
o Przedstawiciel PGE Energia Ciepła SA
o Przedstawiciel Gaz System S.A.
o Przedstawiciel Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
o Przedstawiciel KPEC Bydgoszcz
o Przedstawiciel ProNatura
o Przedstawiciel MWiK

13:20 – 14:30 CZĘŚĆ II B: Debata dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców miasta
Adres: SALA nr 2
Rola mieszkańców w kształtowaniu polityki klimatycznej i energetycznej miasta – PANEL
DYSKUSYJNY
Cel: Zapoznanie przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców, uczniów, studentów ze
specyfiką zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w perspektywie dążenia do
neutralności klimatycznej. Wskazanie perspektywy przejścia na OZE oraz dyskusja nad kierunkami
zmian
Moderator: Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
o Justyna Janosz, Jak miasta chronią klimat, PNEC
o Aleksandra Kowalska Zastępca Dyrektora Wydziału Zintegrowanego
Rozwoju i Środowiska UM w Bydgoszczy
o Przedstawiciele organizacji pozarządowych i mieszkańców
Możliwość indywidualnych konsultacji z doradcą energetycznym w czasie trwania debaty
14:30 – 15:00 PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE WYDARZENIA UM Bydgoszcz; PGK S

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz