Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Bydgoszczy

W 2017 roku Miasto Bydgoszcz przystąpiło do realizacji zadania polegającego na inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta.

Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona przez pracowników firmy WGS84 Polska w miesiącach lipiec-sierpień 2017 r. W jej wyniku każdemu pokryciu dachowemu i elewacji, w budowie których wykorzystany został wyrób azbestowy, przypisana zostanie lokalizacja, funkcja budynku, określony zostanie typ wyrobu azbestowego oraz stopień pilności jego usunięcia. Na podstawie wyników inwentaryzacji opracowana zostanie szczegółowa baza danych o ilości wyrobów azbestowych znajdujących się na terenie naszego Miasta.

Konieczność opracowania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wynika z zapisów „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Jest także jednym z działań, służących osiągnięciu celów zaplanowanych w dokumentach strategicznych Miasta. Posiadanie aktualnych danych jest również niezbędne dla sprawnego monitorowania procesu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Miasta Bydgoszczy i pozyskania dofinansowania na usunięciem transport i składowanie odpadów azbestowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pragniemy wspomóc mieszkańców w procesie bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest. Realizacja tego zadania będzie kolejnym krokiem w kierunku likwidacji problemu azbestowego, co mieści się w celach na rzecz ochrony środowiska naturalnego, założonych do realizacji przez władze Miasta w przyjętych programach. Chcemy jednocześnie uświadomić mieszkańcom, że tylko składując azbest bezpiecznie, tzn. z zachowaniem wszelkich norm i przepisów prawa, nie spowodują szkody dla swojego zdrowia.

Mając na uwadze sprawne i dokładne przeprowadzenie wspomnianych prac, zwracam się do Państwa z prośbą o udzielanie informacji na temat miejsc występowania materiałów zawierających azbest znajdujących się na Państwa posesjach osobom przeprowadzającym prace inwentaryzacyjne oraz udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy.

żródło. www.bydgoszcz.pl.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz