Punkty skupu surowców wtórnych

Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy przypomina o wynikającym z art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) obowiązku złożenia rocznego sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne, stanowiące frakcje: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Do złożenia sprawozdania zobowiązane są m.in. punkty skupu surowców wtórnych. Pierwsze sprawozdanie dotyczy roku 2018 i należy je złożyć  w terminie do 31 stycznia 2019 r. do Prezydenta Miasta Bydgoszczy, na adres:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi
Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

Wzór sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627), dostępne na stronie internetowej: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1627/1.

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz