Wszystkie PSZOKi miejskie otwarte dla mieszkańców

Od 15 kwietnia działają już wszystkie trzy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

  • ul. Jasiniecka 7A, tel. 52 506 59 24
  • ul. Ołowiana 43, tel. 52 506 59 23
  • ul. Inwalidów 15, tel. 52 506 59 25.

    PSZOK – czynne są codziennie od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych.

Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie odpady powstające w gospodarstwach domowych:
– odpady zielone,
– chemikalia,
– leki
– zużyte baterie i akumulatory,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– odpady budowlane i rozbiórkowe,
– zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych, pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton).

Odpady są przyjmowane od mieszkańców z terenu Miasta Bydgoszczy. Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę PSZOK lub znaki informacyjne.

Szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych w PSZOK Urzędu Miasta Bydgoszczy znajdziesz tutaj.

WAŻNE !!! NIE WSZYSTKIE ODPADY SĄ PRZYJMOWANE W PSZOK

GDY MASZ WĄTPLIWOŚCI – ZADZWOŃ DO PSZOK PRZED ZAWIEZIENIEM ODPADÓW

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz