Miasto Bydgoszcz wprowadziło indywidualne numery rachunków bankowych do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat z ww. tytułu na wskazany w piśmie numer konta.
Nie otrzymanie informacji o indywidualnym numerze rachunku nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty za gospodarowaie odpadami komunalnymi. W takim przypadku opłatę należy wnieść na niżej podany rachunek bankowy Banku Pekao S.A.:

77 1240 6452 1111 0010 4788 1942

Zgodnie z Uchwałą nr XXI/348/15 Rady Miasta z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłata wnoszona od stycznia 2016r. jest płatna z dołu do 20 dnia każdego następnego miesiąca.

Wysokość opłaty wynika ze złożonej deklaracji i rodzaju zabudowy.

Jednocześnie przypominamy, że opłatę skarbową za udzielenie pełnomocnictwa wnosi się na rachunek Urzędu Miasta (Wydział Podatków i Opłat Lokalnych)

52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2016 r.

Zgodnie z Uchwałą nr XXI/345/15 Rady Miasta z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów komunalnych kształtują się w następujący sposób:

  • dla nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłata wynosi:

13 zł od osoby zamieszkującej w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

39 zł od osoby zamieszkującej w przypadku gdy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.

  • dla nieruchomości lub części nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne stawki za odbiór odpadów zmieszanych kształtują się następująco:
Stawki za odbiór 1 pojemnika odpadów zmieszanych przy prowadzeniu selektywnej zbiórki:
Pojemnik 60 litrów (P60) 16,00 złPojemnik 5000 litrów (P5000) 425,00 zł
Pojemnik 80 litrów (P80) 17,00 złPojemnik 7000 litrów (P7000) 567,00 zł
Pojemnik 120 litrów (P120) 21,00 złPojemnik 10000 litrów (P10000) 757,00 zł
Pojemnik 240 litrów (P240) 41,00 złPojemnik 24000 litrów (P24000)1708,00 zł
Pojemnik 660 litrów (P660) 85,00 złPojemnik 36000 litrów (P36000)2385,00 zł
Pojemnik 1100 litrów (P1100)106,00 złPraskontener 8000 litrów (P8000)1148,00 zł
Pojemnik 2500 litrów (P2500) 216,00złPrasokontener 10000 litrów (P10000)1435,00 zł
Prasokontener 20000 litrów (P20000)2588,00 zł
W przypadku, gdy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów, stawki opłat wynoszą 300%.

Ryczałtowa stawka opłaty za odbiór zmieszanych odpadów komunalnych uiszczanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku, wynosi:

53 zł rocznie w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

159 zł rocznie w przypadku gdy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.

Roczna opłata ryczałtowa płatna jest z góry w terminie do 20 lipca, bez wezwania na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Stawki opłaty za odbiór odpadów zielonych z targowisk wynoszą:

Stawki za odbiór 1 pojemnika odpadów gdy selektywna zbiórka odpadów nie jest prowadzona:

Pojemnik 60 litrów (P60) 11,00 zł Pojemnik 5000 litrów (P5000) 301,00 zł
Pojemnik 80 litrów (P80) 12,00 zł Pojemnik 7000 litrów (P7000) 304,00 zł
Pojemnik 120 litrów (P120) 15,00 złPojemnik 10000 litrów (P10000) 536,00 zł
Pojemnik 240 litrów (P240) 29,00 zł Pojemnik 24000 litrów (P24000) 1209,00 zł
Pojemnik 660 litrów (P660) 60,00 zł Pojemnik 36000 litrów (P36000) 1688,00 zł
Pojemnik 1100 litrów (P1100) 75,00 zł Praskontener 10000 litrów (P10000) 1016,00 zł
Pojemnik 2500 litrów (P2500) 153,00 złPrasokontener 20000 litrów (P20000) 1832,00 zł
W przypadku, gdy nie jest prowadzona selektywan zbiórka odpadów, stawki opłat wynoszą 100% więcej

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE DO 31 GRUDNIA 2015r.

Zgodnie z Uchwałą nr VIII/54/15 Rady Miasta z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynosiły:

  • dla nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

10 zł od osoby zamieszkującej w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów

20 zł od osoby zamieszkującej w przypadku gdy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.

  • dla nieruchomości lub części nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne stawki za odbiór odpadów zmieszanych wynosiły:
Stawki za odbiór 1 pojemnika odpadów gdy selektywna zbiórka odpadów nie jest prowadzona:
Pojemnik 60 litrów (P60) 11,00 zł Pojemnik 5000 litrów (P5000) 301,00 zł
Pojemnik 80 litrów (P80) 12,00 zł Pojemnik 7000 litrów (P7000) 304,00 zł
Pojemnik 120 litrów (P120) 15,00 złPojemnik 10000 litrów (P10000) 536,00 zł
Pojemnik 240 litrów (P240) 29,00 zł Pojemnik 24000 litrów (P24000) 1209,00 zł
Pojemnik 660 litrów (P660) 60,00 zł Pojemnik 36000 litrów (P36000) 1688,00 zł
Pojemnik 1100 litrów (P1100) 75,00 zł Praskontener 10000 litrów (P10000) 1016,00 zł
Pojemnik 2500 litrów (P2500) 153,00 złPrasokontener 20000 litrów (P20000) 1832,00 zł
W przypadku, gdy nie była prowadzona selektywna zbiórka odpadów, stawki opłat wynosiły 100% więcej

Informujemy, że możliwe jest bezprowizyjne dokonywanie wpłat na rachunek bankowy w następujących oddziałach Banku Pekao S.A. na terenie Bydgoszczy:

ul. Wojska Polskiego 20a
ul. Kolbego 40
ul. Kruszwicka 1
ul. M. Skłodowskiej-Curie 28B
ul. Długa 57
ul. Dworcowa 6
ul. Kwiatkowskiego 2
ul. Jagiellońska 34
ul. Prejsa 4
pl. Teatralny 4
ul. Trybunalska 2
ul. Jezuicka 10

Kierownik Referatu Księgowości Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi – Jolanta Wojciechowska

Kalkulator odsetek za zwłokę od zaległości

kalkulator-ikona

KALKULATOR ODSETKOWY

Wniosek o zarachowanie nadplaty
Wniosek o przeksięgowanie wpłat
Wniosek o zwrot nadpłaty