PSZOK – ul. Ołowiana 43

Home / Budowa PSZOK / PSZOK – ul. Ołowiana 43

 

Wykonawca generalny: BUDIMEX BUDOWNICTWO Sp. z o.o.
Wartość kontraktu: 1.899.871,65 zł
Data podpisania umowy: 26.10.2017 r.
Data uzyskania pozwolenia na budowę
Data przekazania terenu budowy: 6.08.2018 r.

Raport nr 5 za okres od 1.12.2018 r. – 31.12.2018 r.
W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:
• Ogrodzenie z siatki stalowej,
• Bramy wjazdowe
• Dostawa i podłączenie  kontenera socjalno-biurowego
• Montaż i uruchomienie pomp w pompowiniach,
• Humusowanie terenów zielonych,
• Montaż poszycia wiaty
•  Montaż poziomego linowego systemu bezpieczeństwa na dachu wiaty
•  Roboty elektryczne
• Prace porządkowe.

 

Raport nr 4 za okres od 25 września do 30 listopada 2018 r.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:
• Montaż konstrukcji wiaty
• Wykonanie podlewek pod słupy wiaty
• Roboty konstrukcyjne wjazdu – ziemne, podbudowy, nawierzchnia z kostki
• Roboty porządkowe
• Montaż armatury w studniach pompowni – przygotowanie pod montaż pomp.

PSZOK – Ołowiana 43
PSZOK – Ołowiana 43
PSZOK – Ołowiana 43

Raport nr 3 za okres od 24 września do 24 października 2018 r.

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace:
– Roboty ziemne – profilowanie i budowa nasypów.
– Wykonanie podbudowy – stabilizacja piasku cementem Rm 2,5 Mpa.
– Wykonanie podbudowy z betonu C8/10.
– Ustawianie krawężników i obrzeży.
– Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z wyłączeniem wjazdu.
– Odcinek grawitacyjny kanalizacji sanitarnej w ul.Kobaltowej.
– Roboty elektryczne – ziemne:  ułożenie wszystkich linii kablowych do oświetlenia, kontenerów, pompowni, bramy, oświetlenia ścieżki edukacyjnej.
– Montaż fundamentów i słupów oświetleniowych  z oprawami
– Montaż rozdzielni Rp.
– Odbiór przyłączy z gestorem sieci.

edf
edf
edf

Raport nr 2 za okres od 28 sierpnia do 23 września 2018 r.

W okresie sprawozdawczym wykonano m.in.:
– Montaż wagi samochodowej.
– Zasypki fundamentów wiaty.
– Roboty ziemne – profilowanie i budowa nasypów.
– Wykonanie przyłącza wody.
– Wykonanie przyłącza sanitarnego – wykonanie odcinka tłocznego i przygotowanie do wejścia w ulicę Kobaltową w celu wykonania studni S1 i odcinka grawitacyjnego.
– Montaż wpustów Wp3 i Wp4.
– Montaż instalacji wodociągowej do K1.
– Montaż zbiornika pompowni wód deszczowych i zbiornika pompowni ścieków sanitarnych.
– Montaż zbiornika retencyjnego ze skrzynek rozsączających.

edf
edf
edf
edf

 

Raport nr 1
stan na 31.08.2018 r.

Dotychczas wykonane prace

Organizacja zaplecza Wykonawcy
• Ogrodzenie terenu robót
• Odhumusowanie terenu robót
• Wykonanie ław fundamentowych wiaty
• Roboty wod-kan w zakresie instalacji kanalizacji deszczowej – montaż studni SD2, SD3,SD3a, SD4 wraz z łączącymi je rurociągami;
• Montaż separatora
• Montaż wpustów Wp1, Wp2 ;
• Montaż instalacji wodociągowej do K3,
• Montaż rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej na terenie placu PSZOK

Zakres planowanych robót do wykonania w kolejnym okresie sprawozdawczym (wrzesień 2018r.) :
• Montaż fundamentów wagi samochodowej
• Zasypki fundamentów wiaty
• Roboty ziemne – budowa nasypów
• Podbudowy – wykonanie stabilizacji gr. 20 cm
• Wykonanie przyłącza wody
• Wykonanie przyłącza sanitarnego – kontynuacja odcinka tłocznego i wykonanie odcinkagrawitacyjnego
• Montaż wpustów Wp3 i Wp4
• Montaż instalacji wodociągowej do K1
• Montaż zbiornika pompowni wód deszczowych i zbiornika pompowni ścieków sanitarnych
• Montaż zbiornika retencyjnego ze skrzynek rozsączających
• Roboty elektryczne – ziemne

edf

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz