Na podstawie  art. 9b, 9c ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz.U z 2021 r. poz. 888) Prezydent Miasta Bydgoszczy prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Bydgoszczy zobowiązany jest uzyskać wpis w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy. W rejestrze określa się m.in. rodzaje odbieranych odpadów komunalnych.

Rejestr działalności regulowanej tutaj