Raport sektor II, V

Home / Odpady komunalne / Raport sektor II, V

Raport

Zgodnie z zapisami zawartymi części II. Pkt. 3 sprawozdania z działalności Komisji Doraźnej Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie problemów Miasta Bydgoszczy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi z dnia 31 sierpnia 2020r., poniżej informacja dotycząca miesiąca:

 

Wrzesień 2020 r.

Liczba przyjętych skarg mieszkańców – 1255, w tym 749 skargi na brak odbioru odpadów i 506 skarg na brak pojemników;

Liczba wystawionych wezwań do odbioru w trybie reklamacyjnym – 810 wezwań

Liczba zleconych odbiorów zastępczych – 411 zleceń

Łączna wysokość naliczonych kar – 6000,00 zł / 4 018 950,00 zł

Istotne informacje związane z realizacją umów na odbiór odpadów :

 1. ogłoszenie przetargu na transport i odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości mieszkalnych, mieszanych i niezamieszkałych z sektora IV z terenu Miasta Bydgoszczy;
 2. wezwanie PHU Komunalnik do usunięcia naruszeń wynikających ze wszystkich zapisów umownych;
 3. wezwanie PHU Komunalnik do zapłaty części kar umownych;

 

Październik 2020 r.

Liczba przyjętych skarg mieszkańców –   1057, w tym 701 skarg na brak odbioru odpadów i  356 skarg na brak pojemników;

Liczba wystawionych wezwań do odbioru w trybie reklamacyjnym –   1113  wezwań

Liczba zleconych odbiorów zastępczych –   520 zleceń

Łączna wysokość naliczonych kar – 101 050,00 zł / 4 120 000,00 zł

Istotne informacje związane z realizacją umów na odbiór odpadów :

 1. Odwołanie firmy Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. do Krajowej Izby Odwoławczej od zapisów SIWZ w przetargu nieograniczonym na transport i odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych w sektorze IV.
 2. Rozprawa w Krajowej Izbie Odwoławczej w zakresie opisanym w pkt. 1, podczas której zostały odrzucone wszystkie wnioski Odwołującego.

 

Listopad 2020 r.

Liczba przyjętych skarg mieszkańców –   1022, w tym 766 skarg na brak odbioru odpadów i  256 skarg na brak pojemników;

Liczba wystawionych wezwań do odbioru w trybie reklamacyjnym –   1337  wezwań

Liczba zleconych odbiorów zastępczych –   1022 zleceń

Łączna wysokość naliczonych kar – 53 150,00 zł / 4 173 150,00 zł

Istotne informacje związane z realizacją umów na odbiór odpadów :

 1. przekazano do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez PHU Komunalnik Sp. z o.o. w związku z pozyskaniem informacji o możliwym zdeponowaniu w instalacji MKUO ProNatura Sp. z o.o. z powołaniem na realizacje umowy zawartej z Miastem Bydgoszcz, odpadów pochodzących z terenu innej gminy; zostało wszczęte postępowanie w przedmiotowym zakresie;
 2. przekazano do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy zgłoszenie pracownika PHU Komunalnik Sp. z o.o. w zakresie naruszenia czasu pracy;
 3. przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zgłoszenia dotyczącego mieszania odpadów przez PHU Komunalnik Sp. z o.o., który wszczął postępowanie w tym zakresie;
 4. wezwano do przedłożenia projektów harmonogramów na 2021r.
 5. wezwano do interwencyjnych odbiorów odpadów w wyniku wprowadzenia nowych harmonogramów odbioru;

 

Grudzień 2020 r.

Liczba przyjętych skarg mieszkańców –   361, w tym 215 skarg na brak odbioru odpadów i  146 skarg na brak pojemników;

Liczba wystawionych wezwań do odbioru w trybie reklamacyjnym –   2442  wezwań

Liczba zleconych odbiorów zastępczych –   1790 zleceń

Łączna wysokość naliczonych kar – 96 450,00 zł / 4 269 600,00 zł

Istotne informacje związane z realizacją umów na odbiór odpadów :

 1. Rozstrzygnięcie przetargu na transport i odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych z sektora IV;
 2. Wezwanie Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21.12.2020r. firmy PHU Komunalnik Sp. z o.o. do usunięcia wszystkich naruszeń zapisów umownych;

 

Styczeń 2021r.

Liczba przyjętych skarg mieszkańców –   473, w tym 435 skarg na brak odbioru odpadów i  38 skarg na brak pojemników;

Liczba wystawionych wezwań do odbioru w trybie reklamacyjnym –   2170  wezwań

Liczba zleconych odbiorów zastępczych –   2040 zleceń

Łączna wysokość naliczonych kar – 290 000,00 zł / 4 559 600,00 zł

Istotne informacje związane z realizacją umów na odbiór odpadów :

Przekazanie oświadczenia w sprawie rozwiązania umowy nr BOK/8/2020 z dnia 2 marca 2020 r. i ustania zawiązanego z nią stosunku prawnego ze skutkiem na dzień 14 lutego 2021 r.

 

Luty 2021r.

Liczba przyjętych skarg mieszkańców (1-14.02.) –   274, w tym 249 skarg na brak odbioru odpadów i  25 skarg na brak pojemników;

Liczba wystawionych wezwań do odbioru w trybie reklamacyjnym (1-14.02.) –   1164  wezwań

Liczba zleconych odbiorów zastępczych (1-14.02.) –   964 zleceń

Łączna wysokość naliczonych kar – 220 000,00 zł / 4 801 000,00 zł

Istotne informacje związane z realizacją umów na odbiór odpadów :

 1. Zakończenie z dniem 14 lutego 2021r. realizacji umowy nr BOK/8/2020 z dnia 2 marca 2020r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a PHU Komunalnik Sp. z o.o.
 2. Zapewnienie od dnia 15 lutego 2021r. odbioru odpadów komunalnych z sektorów II i V przez spółkę Pronatura w okresie do czasu rozstrzygnięcia przetargu na transport i odbiór odpadów;
 3. Przekazanie dnia 15 lutego 2021r.  wszystkich posiadanych przez PHU Komunalnik Sp. z o.o. kluczy i pilotów do bram nieruchomości w sektorach II i V oraz przekazanie ich spółce ProNatura;
 4. Rozpoczęcie z dniem 5 lutego 2021r. procesu wymiany pojemników przez spółkę ProNatura;
 5. Rozpoczęcie likwidacji pojemników przez firmę PHU Komunalnik Sp. z o.o.;
 6. Wprowadzenie nowych harmonogramów wywozu spółki ProNatura;
 7. Wykreślenie firmy PHU Komunalnik Sp. z o.o. z Rejestru Działalności Regulowanej;
Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz