W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Bydgoszcz:
– wyposaża nieruchomości w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych,
– zapewnia utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

UWAGA:

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielom domów jednorodzinnych przysługuje pojemniki na odpady zmieszane oraz pojemnik na bioodpady, a także worki na odpady segregowane (papier, metale, tworzywa sztuczne oraz szkło).
Co istotne – nie istnieje limit na ilość wydawanych worków. Ile worków oddajesz – tyle otrzymujesz.

Nieruchomości wielorodzinne są wyposażane w pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych i segregowanych ale mieszkańcy nie otrzymują dodatkowo worków do gromadzenia odpadów segregowanych.

Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady wyposażamy w pojemniki do odpadów zmieszanych i segregowanych.

 

Zasady odbierania odpadów komunalnych:

Zabudowa jednorodzinna: Pojemniki/worki ze zgromadzonymi odpadami należy wystawiać przed nieruchomość lub w miejscu zbierania odpadów dostępnym dla przedsiębiorcy obsługującego dany sektor, bez konieczności wejścia na teren posesji, przy drodze umożliwiającej dojazd pojazdu odbierającego odpady.

Zabudowa wielorodzinna: Pojemniki z odpadami należy gromadzić w miejscu do tego wskazanym i w dniu odbioru odpadów pozostawić otwarte bramy i wiaty śmietnikowe z pojemnikami. Administratorzy nieruchomości wielorodzinnych mogą także przekazać przedsiębiorcy odpowiedzialnemu za odbiór odpadów w danym sektorze po dwa komplety kluczy/pilotów do bram.

W przypadku, gdy odbiór odpadów z nieruchomości jest utrudniony (np. przez schody, usytuowanie pojemników/worków w podziemnych garażach lub piwnicy), zapełnione pojemniki należy wystawić przed nieruchomość przy drodze umożliwiającej dojazd pojazdu odbierającego odpady.

Odbiór odpadów komunalnych dopuszczalny jest codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt w godzinach od 6.00 do 21.00, zatem pojemniki/worki gotowe do odbioru Mieszkańcy Bydgoszczy winni wystawić przed nieruchomość do godziny 6:00 w dniu odbioru odpadów komunalnych.

Odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony do odbioru należy wystawiać w godzinach od 19:00 w dniu poprzedzającym odbiór do godziny 6:00 w dniu odbioru odpadów komunalnych.

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU

Rodzaje odpadów Częstotliwość odbioru
Zabudowa jednorodzinna
odpady zmieszane co 14 dni
odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów co 28 dni – w styczniu, lutym i grudniu
co 14 dni – w pozostałe miesiące
tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe co 28 dni
papier i tektura co 28 dni
szkło co 28 dni
budowlane i rozbiórkowe 1 m3 – raz w roku kalendarzowym na samodzielny lokal mieszkalny
odpady wielkogabarytowe raz na kwartał – zgodnie z harmonogramem
Zabudowa wielorodzinna
odpady zmieszane co 7 dni
odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów co 7 dni
tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe co 28 dni
papier i tektura co 28 dni
szkło co 28 dni
budowlane i rozbiórkowe 1 m3 – raz w roku kalendarzowym na samodzielny lokal mieszkalny
odpady wielkogabarytowe dwa razy w miesiącu  – zgodnie z harmonogramem
Rodzinne ogrody działkowe, nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
odpady zmieszane w okresie od 1 kwietnia do 15 października – nie rzadziej niż co 14 dni
w okresie od 16 października do 31 marca – na zgłoszenie, jednak nie więcej niż 10 razy
odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w okresie od 1 kwietnia do 15 października – nie rzadziej niż co 14 dni
w okresie od 16 października do 31 marca – na zgłoszenie, jednak nie więcej niż 10 razy
tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe w okresie od 1 kwietnia do 15 października – nie rzadziej niż co 28 dni
w okresie od 16 października do 31 marca – na zgłoszenie, jednak nie więcej niż 10 razy
papier i tektura w okresie od 1 kwietnia do 15 października – nie rzadziej niż co 28 dni
w okresie od 16 października do 31 marca – na zgłoszenie, jednak nie więcej niż 10 razy
szkło w okresie od 1 kwietnia do 15 października – nie rzadziej niż co 28 dni
w okresie od 16 października do 31 marca – na zgłoszenie, jednak nie więcej niż 10 razy
odpady wielkogabarytowe w okresie od 15 kwietnia do 15 października – raz na miesiąc
Targowiska
odpady zmieszane nie rzadziej niż co 7 dni
odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów nie rzadziej niż co 7 dni
tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe nie rzadziej niż co 28 dni
papier i tekura  nie rzadziej niż co  28 dni
szkło nie rzadziej niż co 28 dni
Pozostałe nieruchomości niezamieszkałe
odpady zmieszane nie rzadziej niż co 14 dni
odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów  nie rzadziej niż co 14 dni
tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe nie rzadziej niż co 28 dni
papier i tektura, nie rzadziej niż co 28 dni
szkło nie rzadziej niż co 28 dni