PROGRAM OCHRONY POWIETRZA

Home / PROGRAM OCHRONY POWIETRZA
Jest to akt prawa miejscowego, którego celem jest poprawa jakości powietrza w regionie. Zawiera m.in. dobre praktyki oraz działania naprawcze i długoterminowe, ograniczające emisję zanieczyszczeń.

W dniu 22.06.2020 r. Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwalił nowy program ochrony powietrza (POP) dla wszystkich stref województwa kujawsko – pomorskiego, w tym m.in. miasta Bydgoszczy. Dokument powstał ze względu na przekroczenia standardów jakości powietrza PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w roku 2018.

Główną przyczyną występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych wymienionych substancji w powietrzu jest niska emisja powierzchniowa związana z ogrzewaniem domów jednorodzinnych i wielorodzinnych (emisja komunalno – bytowa). Niska emisja stanowi ponad 66 % całkowitej emisji dla naszego miasta.

POP dla aglomeracji bydgoskiej zakłada m.in.:

  • likwidację lub wymianę starych, niskosprawnych kotłów na paliwa stałe na mniej emisyjne źródła ciepła (w tym OZE)
  • prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów,
  • prowadzenie edukacji ekologicznej szczególnie przed sezonem grzewczym, aby upowszechniać wiedzę z zakresu ochrony środowiska (szczególnie powietrza), a tym samym kształtować zachowania prośrodowiskowe społeczeństwa.

Integralną częścią POP są Plany Działań Krótkoterminowych. Określa się je, aby:

  • zmniejszyć ryzyko wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnego, docelowego lub alarmowego substancji w powietrzu,
  • ograniczyć skutki i czas trwania zaistniałych przekroczeń.

W przypadku ryzyka wystąpienia lub wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu w danej strefie Główny Inspektor Ochrony Środowiska powiadamia o tym Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy.

Program ochrony powietrza związany jest też z prowadzeniem sprawozdawczości z realizacji programu. Roczne sprawozdanie za rok poprzedni przedkładane jest do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie do 15 lutego.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz