Plan zaopatrzenia w ciepło i energię

Home / Zarządzanie energią / Plan zaopatrzenia w ciepło i energię

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. 2012.1059) obowiązkiem gminy  jest opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.  Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Konieczność opracowania aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wynika z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity  Dz. U. z 2012 roku  poz. 1059, z 2013 roku poz.984  i poz. 1238, z 2014 roku poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz. 942 i poz. 1101) i powinna być realizowana co najmniej raz na trzy lata.

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Energetyczne, aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zawiera:

→ ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

→ przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,

→ możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,

 zakres współpracy z innymi gminami.

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku (2021 r.),

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku (2014 r.)

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA WNIOSKÓW, ZASTRZEŻEŃ I UWAG WNIESIONYCH
DO PROJEKTU „AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA BYDGOSZCZY W CIEPŁO,
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DO 2025 ROKU”,

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr VI/30/15 z dnia 28.01.2015 r.

Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr LX/1319/18 z dnia 23.05.2018 r.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz