Informacje ogólne

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz.

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: iod@um.bydgoszcz.pl lub pisemnie na adres:Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikających z art.6 ust.1 lit. c RODO oraz na podstawie ustawy z  17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1427).

4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

5. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkowało brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.

6. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa a następnie przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji przez okres 5 lat, przy czym możliwe jest wydłużenie tego okresu w przypadku, gdy zastosowanie będą mieć przepisy o przerwaniu /zawieszeniu biegu terminów przedawnienia.

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych są Państwo uprawnieni do:

I. Dostępu do swoich danych osobowych

II. Poprawiania swoich danych osobowych.

III. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:

a. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

b. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

IV. Wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Państwa dane nie będą służyć profilowaniu.

 

Od 1 sierpnia 2020 r. roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców wynosi miesięcznie 21 zł od osoby .
Od 1 stycznia 2021 r. roku zmianie uległy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych. Poniżej szczegółowy wykaz nowych opłat.

Numery rachunków bankowych do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają bez zmian.

W Bydgoszczy obowiązują indywidualne numery rachunków bankowych do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat z ww. tytułu na indywidualny numer konta.
Nie otrzymanie informacji o indywidualnym numerze rachunku nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takim przypadku opłatę należy wnieść na niżej podany rachunek bankowy Banku Pekao S.A.:

77 1240 6452 1111 0010 4788 1942

Zgodnie z Uchwałą nr XXI/348/15 Rady Miasta z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłata wnoszona od stycznia 2016r. jest płatna z dołu do 20 dnia każdego następnego miesiąca.

Wysokość opłaty wynika ze złożonej deklaracji i rodzaju zabudowy.

Jednocześnie przypominamy, że opłatę skarbową za udzielenie pełnomocnictwa wnosi się na rachunek Urzędu Miasta (Wydział Podatków i Opłat Lokalnych)

52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Informujemy, że możliwe jest bezprowizyjne dokonywanie wpłat na rachunek bankowy w następujących oddziałach Banku Pekao S.A. na terenie Bydgoszczy:

ul. Wojska Polskiego 20a
ul. Kruszwicka 1
ul. Kwiatkowskiego 2
ul. Jagiellońska 34
pl. Teatralny 4
ul. Trybunalska 2

Formularze do pobrania

Wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. do odwołania

Zgodnie z Uchwałą nr XXV/637/20 Rady Miasta z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy kształtują się w następujący sposób:

– 21 zł od osoby zamieszkującej .

Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/723/20 Rady Miasta z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości lub części nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne kształtują się w następujący sposób:

 

 

Lp.

Rodzaj i pojemność

pojemnika lub worka

Stawki opłat za odpady komunalne zbierane selektywnie (zł)
Stawka opłaty za odpady zmieszane (resztkowe) Stawka opłaty za metale i tworzywa sztuczne Stawka opłaty za papier Stawka opłaty za szkło Stawka opłaty za bioodpady
1. pojemnik 120 l 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91
2. pojemnik 240 l 11,82 11,82 11,82 11,82 11,82
3. pojemnik 660 l 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50
4. pojemnik 1100 l 54,18 54,18 54,18 54,18 54,18
5. pojemnik 2500 l 123,13 123,13 123,13 123,13 123,13
6. pojemnik 5000 l 246,25 246,25 246,25 246,25 246,25
7. pojemnik 7000 l 344,76 344,76 344,76 344,76 344,76
8. pojemnik 10000 l 492,51 492,51 492,51 492,51 492,51
9. pojemnik 24000 l 1182,02 1182,02 1182,02 1182,02 1182,02
10. pojemnik 36000 l 1773,03 1773,03 1773,03 1773,03 1773,03
11. prasokontener 8000 394,01 394,01 394,01 394,01 394,01
12. pasokontener 10000 l 492,51 492,51 492,51 492,51 492,51
13. prasokontener 20000 l 985,02 985,02 985,02 985,02 985,02
14. pojemnik 60 l – uzupełnienie do pozostałych pojemników 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95
15. pojemnik 80 l – uzupełnienie do pozostałych pojemników 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94
16. worek 120 l 16,93 16,93 16,93 16,93 16,93
17. worek 240 l 33,86 33,86 33,86 33,86 33,86

Zgodnie z Uchwałą nr XLVI/947/17 Rady Miasta z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku kształtują się w następujący sposób:

– 53 zł rocznie.

Roczna opłata ryczałtowa płatna jest z góry w terminie do 20 lipca, bez wezwania na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Obowiązujące od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z Uchwałą nr XXV/637/20 Rady Miasta z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy kształtują się w następujący sposób:

– 21 zł od osoby zamieszkującej .

Zgodnie z Uchwałą nr XLVI/947/17 Rady Miasta z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości lub części nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne kształtują się w następujący sposób:

Poj. 60 l. 21,00 zł
Poj. 80 l. 22,50 zł
Poj. 120 l. 27,50 zł
Poj. 240 l. 54,00 zł
Poj. 660 l. 111,50 zł
Poj. 1100 l. 139,00 zł
Poj. 2500 l. 283,50 zł
Poj. 5000 l. 557,50 zł
Poj. 7000 l. 744,00 zł
Poj. 10000 l. 993,50 zł
Poj. 24000 l. 2241,00 zł
Poj. 36000 l. 3129,50 zł
Prasokont. 8000 l. 1507,00 zł
Prasokont. 10000 l. 1883,00 zł
Prasokont. 20000 l. 3396,00 zł

Zgodnie z Uchwałą nr XLVI/947/17 Rady Miasta z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku kształtują się w następujący sposób:

– 53 zł rocznie.

Roczna opłata ryczałtowa płatna jest z góry w terminie do 20 lipca, bez wezwania na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Zgodnie z Uchwałą nr XLVI/947/17 Rady Miasta z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów zielonych z 1 pojemnika dla targowisk kształtują się w następujący sposób:

Poj. 60 l. 10,50 zł
Poj. 80 l. 11,50 zł
Poj. 120 l. 14,00 zł
Poj. 240 l. 27,00 zł
Poj. 660 l. 56,00 zł
Poj. 1100 l. 69,50 zł
Poj. 2500 l. 142,00 zł
Poj. 5000 l. 279,00 zł
Poj. 7000 l. 372,00 zł
Poj. 10000 l. 497,00 zł
Poj. 24000 l. 1120,50 zł
Poj. 36000 l. 1565,00 zł
Prasokont. 8000 l. 753,50 zł
Prasokont. 10000 l. 941,50 zł
Prasokont. 20000 l. 1698,00 zł

Obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Zgodnie z Uchwałą nr XVIII/419/19 Rady Miasta z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy kształtują się w następujący sposób:

– 22 zł od osoby zamieszkującej .

Zgodnie z Uchwałą nr XLVI/947/17 Rady Miasta z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości lub części nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne kształtują się w następujący sposób:

Poj. 60 l. 21,00 zł
Poj. 80 l. 22,50 zł
Poj. 120 l. 27,50 zł
Poj. 240 l. 54,00 zł
Poj. 660 l. 111,50 zł
Poj. 1100 l. 139,00 zł
Poj. 2500 l. 283,50 zł
Poj. 5000 l. 557,50 zł
Poj. 7000 l. 744,00 zł
Poj. 10000 l. 993,50 zł
Poj. 24000 l. 2241,00 zł
Poj. 36000 l. 3129,50 zł
Prasokont. 8000 l. 1507,00 zł
Prasokont. 10000 l. 1883,00 zł
Prasokont. 20000 l. 3396,00 zł

Zgodnie z Uchwałą nr XLVI/947/17 Rady Miasta z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku kształtują się w następujący sposób:

– 53 zł rocznie.

Roczna opłata ryczałtowa płatna jest z góry w terminie do 20 lipca, bez wezwania na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Zgodnie z Uchwałą nr XLVI/947/17 Rady Miasta z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów zielonych z 1 pojemnika dla targowisk kształtują się w następujący sposób:

Poj. 60 l. 10,50 zł
Poj. 80 l. 11,50 zł
Poj. 120 l. 14,00 zł
Poj. 240 l. 27,00 zł
Poj. 660 l. 56,00 zł
Poj. 1100 l. 69,50 zł
Poj. 2500 l. 142,00 zł
Poj. 5000 l. 279,00 zł
Poj. 7000 l. 372,00 zł
Poj. 10000 l. 497,00 zł
Poj. 24000 l. 1120,50 zł
Poj. 36000 l. 1565,00 zł
Prasokont. 8000 l. 753,50 zł
Prasokont. 10000 l. 941,50 zł
Prasokont. 20000 l. 1698,00 zł

Obowiązujące od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2019

Zgodnie z Uchwałą nr XLVI/947/17 Rady Miasta z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy kształtują się w następujący sposób:

– 13 zł od osoby zamieszkującej w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

– 39 zł od osoby zamieszkującej w przypadku gdy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.

Zgodnie z Uchwałą nr XLVI/947/17 Rady Miasta z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości lub części nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne kształtują się w następujący sposób:

Poj. 60 l. 21,00 zł
Poj. 80 l. 22,50 zł
Poj. 120 l. 27,50 zł
Poj. 240 l. 54,00 zł
Poj. 660 l. 111,50 zł
Poj. 1100 l. 139,00 zł
Poj. 2500 l. 283,50 zł
Poj. 5000 l. 557,50 zł
Poj. 7000 l. 744,00 zł
Poj. 10000 l. 993,50 zł
Poj. 24000 l. 2241,00 zł
Poj. 36000 l. 3129,50 zł
Prasokont. 8000 l. 1507,00 zł
Prasokont. 10000 l. 1883,00 zł
Prasokont. 20000 l. 3396,00 zł

W przypadku, gdy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów, stawki opłat wynoszą 300%.

Zgodnie z Uchwałą nr XLVI/947/17 Rady Miasta z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku kształtują się w następujący sposób:

– 53 zł rocznie w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

– 159 zł rocznie w przypadku gdy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.

Roczna opłata ryczałtowa płatna jest z góry w terminie do 20 lipca, bez wezwania na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Zgodnie z Uchwałą nr XLVI/947/17 Rady Miasta z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów zielonych z 1 pojemnika dla targowisk kształtują się w następujący sposób:

Poj. 60 l. 10,50 zł
Poj. 80 l. 11,50 zł
Poj. 120 l. 14,00 zł
Poj. 240 l. 27,00 zł
Poj. 660 l. 56,00 zł
Poj. 1100 l. 69,50 zł
Poj. 2500 l. 142,00 zł
Poj. 5000 l. 279,00 zł
Poj. 7000 l. 372,00 zł
Poj. 10000 l. 497,00 zł
Poj. 24000 l. 1120,50 zł
Poj. 36000 l. 1565,00 zł
Prasokont. 8000 l. 753,50 zł
Prasokont. 10000 l. 941,50 zł
Prasokont. 20000 l. 1698,00 zł

Obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z Uchwałą nr XXI/345/15 Rady Miasta z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy kształtują się w następujący sposób:

– 13 zł od osoby zamieszkującej w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

– 39 zł od osoby zamieszkującej w przypadku gdy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.

 

Zgodnie z Uchwałą nr XXI/345/15 Rady Miasta z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów komunalnych z 1 pojemnika dla nieruchomości lub części nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne kształtują się w następujący sposób:

Poj. 60 l. 16,00 zł
Poj. 80 l. 17,00 zł
Poj. 120 l. 21,00 zł
Poj. 240 l. 41,00 zł
Poj. 660 l. 85,00 zł
Poj. 1100 l. 106,00 zł
Poj. 2500 l. 216,00 zł
Poj. 5000 l. 425,00 zł
Poj. 7000 l. 567,00 zł
Poj. 10000 l. 757,00 zł
Poj. 24000 l. 1708,00 zł
Poj. 36000 l. 2385,00 zł
Prasokont. 8000 l. 1148,00 zł
Prasokont. 10000 l. 1435,00 zł
Prasokont. 20000 l. 2588,00 zł

W przypadku, gdy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów, stawki opłat wynoszą 300%.

Zgodnie z Uchwałą nr XXI/345/15 Rady Miasta z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku kształtują się w następujący sposób:

– 53 zł rocznie w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

– 159 zł rocznie w przypadku gdy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.

Roczna opłata ryczałtowa płatna jest z góry w terminie do 20 lipca, bez wezwania na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Zgodnie z Uchwałą nr XXI/345/15 Rady Miasta z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów zielonych z 1 pojemnika dla targowisk kształtują się w następujący sposób:

Poj. 60 l. 8,00 zł
Poj. 80 l. 9,00 zł
Poj. 120 l. 11,00 zł
Poj. 240 l. 21,00 zł
Poj. 660 l. 43,00 zł
Poj. 1100 l. 53,00 zł
Poj. 2500 l. 108,00 zł
Poj. 5000 l. 213,00 zł
Poj. 7000 l. 284,00 zł
Poj. 10000 l. 379,00 zł
Poj. 24000 l. 854,00 zł
Poj. 36000 l. 1193,00 zł
Prasokont. 8000 l. 574,00 zł
Prasokont. 10000 l. 718,00 zł
Prasokont. 20000 l. 1294,00 zł

Obowiązujące od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z Uchwałą nr XLIII/925/13 Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy kształtują się w następujący sposób:

– 10 zł od osoby zamieszkującej w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

20 zł od osoby zamieszkującej w przypadku gdy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów.

 

Zgodnie z Uchwałą nr XLIII/925/13 Rady Miasta z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty za odbiór odpadów komunalnych z 1 pojemnika dla nieruchomości lub części nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne kształtują się w następujący sposób:

Poj. 60 l. 11,00 zł
Poj. 80 l. 12,00 zł
Poj. 120 l. 15,00 zł
Poj. 240 l. 29,00 zł
Poj. 660 l. 60,00 zł
Poj. 1100 l. 75,00 zł
Poj. 2500 l. 153,00 zł
Poj. 5000 l. 301,00 zł
Poj. 7000 l. 401,00 zł
Poj. 10000 l. 536,00 zł
Poj. 24000 l. 1209,00 zł
Poj. 36000 l. 1688,00 zł
Prasokont. 10000 l. 1016,00 zł
Prasokont. 20000 l. 1832,00 zł

W przypadku, gdy nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów, stawki opłat wynoszą 100%.