Budowa trzech miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) była dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2017-2018, a całkowita wartość projektu wyniosła ostatecznie 8.247.348,77 zł, z dofinansowaniem na poziomie 5 703 492,24 zł (Fundusz Spójności).

Dzięki unijnemu wsparciu Miasto wybudowało trzy miejskie PSZOK-i:


Informacje Beneficjenta nt. sposobu realizacji wymagań zawartych w §4 ust. 18 – 22 oraz §4 ust. 24 Umowy o dofinansowanie.

 1. We wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu beneficjent stosował wysokie standardy uczciwości i etycznego postępowania (§4 ust. 18 umowy);
  2. Beneficjent upublicznił na stronie internetowej informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie nieprawidłowości poprzez zamieszczenie informacji w REGULAMINIE Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz przez utworzenie elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej „Zgłoś problem” (§4 ust. 19 umowy);
  3. Beneficjent poinformował swoich pracowników zaangażowanych w realizację projektu o funkcjonowaniu mechanizmu określonego w §4 ust. 19 umowy oraz nie podejmuje działań odwetowych wobec osób korzystających z ww. mechanizmu (§4 ust. 20 umowy);
  4. W związku z realizacją projektu Beneficjent rzetelnie oszacował ryzyko nadużyć finansowych i przeciwdziałał występowaniu nadużyć finansowych (§4 ust. 21 umowy);
  5. Beneficjent respektuje weryfikacje dokonywane przez Instytucję Wdrażającą wobec działań podejmowanych przez Beneficjenta (§4 ust. 22 umowy);
  6. Beneficjent respektuje przekazywanie do Instytucji Wdrażającej informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu (§4 ust. 24 umowy);

Dokumenty potwierdzające realizację ww. wymagań
1. Dokument potwierdzający zmianę Pełnomocnika ds. Projektu – w dniu 19.11.2018 r. dokonano zmiany dotychczasowego Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu, którym była Zastępca Prezydenta Bydgoszczy – Anna Mackiewicz. Po dokonaniu zmiany pełnomocnikiem jest Zastępca Prezydenta Bydgoszczy – Michał Sztybel pełnomocnictwo
2. REGULAMIN PSZOK:
3. ZGŁOŚ PROBLEM: 

4. Link do strony www. zawierającej informację o Projekcie.
w tym upubliczniona informacja o Projekcie i dofinansowaniu w materiale filmowym tutaj:

Oświadczenia Beneficjenta
Beneficjent oświadcza, iż:
• nie nastąpiła zmiana charakteru własności wytworzonego w ramach Projektu majątku (infrastruktury lub jej elementu),
• w Projekcie nie wystąpiły znaczące modyfikacje w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013, w tym nie zaszła którakolwiek z poniższych okoliczności:
a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;
b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.
• majątek wytworzony w wyniku realizacji Projektu jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,
• cel Projektu jest zachowany.

Dokumenty dotyczące kontroli innych działań Beneficjenta wymienionych w Załączniku Nr 2 do Zaleceń dla instytucji zaangażowanych w realizację PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych oraz systemu rocznych rozliczeń:
1. Beneficjent oświadcza, że projekt nie był kontrolowany/audytowany przez inne niż Instytucja Wdrażająca uprawnione do tego instytucje (tzw. kontrole/audyty instytucji zewnętrznych) od dnia podpisania umowy o dofinansowanie do dnia kontroli.
2. Beneficjent oświadcza, że nie toczyło i nie toczy się postępowanie prowadzone przez organy dochodzeniowo-śledcze dotyczące projektu od dnia podpisania umowy o dofinansowanie do dnia kontroli.
3. Książka kontroli obejmująca okres od podpisania umowy o dofinansowanie do dnia kontroli znajduje się w siedzibie Sekretarza Miasta Bydgoszczy w gmachu Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1.